آئین نامه آموزشي

آیين نامه آموزشی

فهرست مندرجات

  

                       تعاريف

                            استثنائات موارد آيين آموزشی  در رشته های  پرستاری- مامائی بهداشت و پيراپزشكی

فصل اول           شرايط ورود به دانشگاه

فصل دوم          ثبت نام

                           منع تحصيل هم زمان

فصل سوم        نظام آموزشی

فصل چهارم      نظام درسی

فصل پنجم        تعداد واحدهای درسی  و طول مدت تحصيل

فصل ششم     حضور و غياب دانشجو

فصل هفتم       حذف و اضافه درس

فصل هشتم     ارزيابی پيشرفت درسی دانشجو

                          نام نويسی  مشروط

فصل نهم         مرخصی تحصيلی

فصل دهم        انصراف از تحصيل

فصل يازدهم     مقررات آموزشی دانشجويان انتقالی و ميهمان

فصل دوازدهم   تغيير رشته

فصل سيزدهم  معادلسازی واحدهای درسی  گذرانده شده قبلیپذيرفته شدگان آزمون ورودی

فصل چهاردهم  فراغت از تحصيل

فصل پانزدهم    تقويم دانشگاهی

                     آيين نامه نظام آموزشی ‌ پاره وقت

                     آيين نامه آموزشی رشته های  طرح آموزش معلمان

ضمايم

                    ضميمه 1: آيين نامه تسهيلات آموزشی  دانشجويان شاهد وايثارگر

                    ضميمه 2: معادلسازی  دروس عمومی  و تربيتی  دانشجويان و فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم با دروس دانشگاهی

 

  

تعاريف

دراين آيين نامه تعاريف زيرپذيرفته شده است

1-   دانشگاه:

    يك موسسه آموزش عالی  است كه حداقل دارای سه دانشكده يا دو دانشكده ودوآموزشكده می باشد وجه تمايز دانشگاه ازسايرموسسات آموزش عالی ، فعاليتآن دردوره های تحصيلات تكميلی  (كارشناسی ارشد ودكتری ) است.

2- دانشكده:

    دانشكدهواحدی از يك دانشگاه است كه در رده خاصی ازعلوم فعاليت دارد. مانند دانشكده علوم، دانشكده برق، دانشكده الهيات ونظايرآن.

 3- گروه آموزشی :

    گروه آموزشی  واحدی از يك دانشكده يا دانشگاه است.كه در يك رشته خاص ياچند رشته متجانس فعاليت دارد. مانند گروه رياضی، گروه معارف اسلامی و نظاير آن.

 4- دوره های تحصيلی :

   دوره ی تحصيلی مجموعه ای از دروس منسجم  هماهنگ و به هم وابسته در يك رشته تحصيلی  كه در نظام خاص در مدتی  منظم به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دريافت يكی از مدارك مرسوم دانشگاهی منجر شود مانند دوره های  كارشناسی-كارشناسي ارشد و...

5- رشته:

    رشته يكی از شعب فرعی از گروه های علمی (علوم پزشكی، علوم انسانی، علوم پايه، فنی مهندسی، كشاورزی،  هنر، تربيت معلم وعلمی- كاربردی) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كار آيی  مشخص مي انجامد.

 6- گرايش:

    هريك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد  گرايش ناميده می  شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از7 درصد كل واحدهای  رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بيشتر باشد. 

7- استا د:

    هر مدرس كه مسئوليت تدريس دروس نظری  يا عملی  را در دانشگاه بر عهده دارد  استاد ناميده می شود.

 

 

 استثنائات موارد آيين نامه آموزشی دررشته های پرستاری– مامايی– بهداشت و پيراپزشكی

  

1- يك واحد درس نظری  طي نيمسال تحصيلی (موضوع ماده 11 آيين نامه آموزشی  ) در رشته های  فوق الذكر در 17 جلسه يك ساعتی  تدريس می  شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملی  آزمايشگاهی  34 ساعت كار آموزی  در عرصه 68 ساعت خواهد بود.

2- مفاد ماده 31 مشمول دروس كار در عرصه نمی گردد و در مورد ساير دروس نيز به جاي زمان 3 زمان 4 منظور گردد.(غيبت در دروس كارآموزی  و كار در عرصه نبايد از 1 ساعات آن دروس بيشتر گردد).

3- نظام آموزش پاره وقت مشمول رشته های  فوق الذكر نمي گردد.

4- فارغ التحصيلان دوره های  كاردانی  اين رشته ها به شرطی  می  توانند در دوره كارشناسی نا پيوسته  رشته مربوط ادامه تحصيل دهند كه طرح ذي ربط را گذرانده و يا توقف طرح را دريافت داشته باشند.

5- در رشته های  پرستاری  و مامايی  مقطع كارشناسی  چنانچه دانشجو درخواست  صدور مدرك كاردانی  را بر اساس مصوبه نمايد به شرطی  كه 13 واحد دروس كار آموزی  و كار در عرصه را گذرانده باشد با رعايت ساير مقررات امكان پذير است.

 6- صدور مدرك تحصيلی  برای  فارغ التحصيلان رشته های  مذكور مشروط به احراز ميانگين كل حداقل 12 وساير شرايط مندرج در آيين نامه آموزشی  ودر صورت لزوم اجرای  ماده 47 و تبصره های  آن می باشد .(بدون در نظر گرفتن  موضوع انتقال به سيستم  پاره وقت).

7- نيمسال ماقبل مرحله كار آموزی  در عرصه ترم آخر محسوب گردد.

8- اخذ دانشنامه فارغ التحصيلان و گواهينامه موقت پس از انجام خدمات قانونی (طرح) و ارائه مجوز صدور مدارك تحصيلی  از سوی  اداره كل  فارغ ال تحصيلان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی  ميسر می باشد.

9- مفاد ماده 5-68 شامل فارغ التحصيلان رشته های  نامبرده نمی  گردد.

10- همراه با كار در عرصه تنها می  توان يك درس نظری  را مشروط برآ نكه قبلا آنرا اخذ كرده و نمره قبولی  كسب نكرده باشد با استفاده از ماده 20 گذراند.

 

فصل ا ول

 شرايط ورود به دانشگاه

 ماده1: شرايطورود به دانشگاهآزاد اسلا می  در دوره های  كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ناپيوسته به شرح زير است :  

  1-1  داشتن شرايط ورود به آموزش عالی   برابر مصوبات مربوطه.

  2-1  نداشتن منع قانونی  از نظر خد مت وظيفه عمومی  براي افراد مذكور.

  3-1  پذيرفته شدن در آزمون ورودی  ذی ‌ربط.

  4-1 داشتن گواهينامه پايان تحصيل متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهی نظام جديد مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش برای دوره های كاردانی، كارشنا سی پيوسته يا برابر آن از آموزش های حوزوی ( مطابق  مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ) وگواهينامه دوره كاردانی رشته مربوط برحسب مورد از دانشگاه  آزاد اسلامی  ويا ديگرمؤسسات آموزش عالی مورد تأييد دانشگاه آزاد اسلامی وزارت علوم تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت درمان  وآموزش پزشكی برای دوره كارشناسی ناپيوسته همچنين داشتن مدرك ديپلم كاردانش يافنی وحرفه ای نظام جديد متوسطه قابل قبول برای كاردانی پيوسته دارندگان مدرك معادل فوق ديپلم نمی توانند درآزمون ورودی ‌دوره كارشنا سی نا پيوسته شركت نمايند. مگر آن دسته ازفارغ التحصيلان خارج از كشوركه در مدرك تحصيلی ارزيا بی شده آنان اجازه ی ادامه تحصيل درمقطع بالاتر قيد شده باشد.

 

فصل دوم

ثبت نام

ماده 2:  پذيرفته شدگان درآزمون ورودی موظفند درمهلت های تعيين شده طبق اطلاعيه های مربوط برای ثبت نام وانتخاب واحدهای دانشگاهی ذی ربط مراجعه نمايند. درغيراين صورت درشمول متأخرين ثبت نام  قرار می گيرند.

ماده3:  در صورتی كه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تكميل شده باشد و واحد امكانات آموزشی لازم را برای پذيرش دانشجوی متاخر داشته باشد می تواند با تاييد شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مركز آزمون اعلام نمايد.                 

   تبصره1-  درمواردی كه تعداد پذيرفته شدگان بيش ازظرفيت مصوب واحد باشد وامكانات آموزشی واحد اجازه ثبت نام آنان را درنيمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجازاست براساس نمره كل آزمون تعدادی از پذيرفته شدگان را برای نيمسال دوم ثبت نام نمايد.            

  تبصره 2-  حداكثرتاخيرمتقاضی براي ثبت نام در مقطع تحصيلی كاردانی (پيوسته ،نا پيوسته و آموزش  معلمان ) و كارشناسی (پيوسته، ناپيوسته و آموزش معلمان) يكسال اززمان پذيرش درآزمون ورودی می باشد مشروط بر اينكه:    

   الف-  متقاضی ذكور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلی نداشته باشد.

   ب-   هنگام ثبت نام مدرك پايه داشته باشد.

   ج-    واحد دانشگاهی ظرفيت مصوب داشته باشد. درغير اين صورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصميم می نمايد  

   د-    مدت تاخير تا يك سال جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب می گردد و واحد دانشگاهی موظف است پس ازثبت نام با اخذ شهريه ثابت برمبنای سال ورود برای اين مدت مرخصی تحصيلی صادرنمايد.

   ه-   هزينه تاخير را برابردستورالعمل به حساب 1486 بانك ملی تهران شعبه زبرجد ( قابل پرداخت دركليه شعب كشور)  واريزو رسيد آنرا به واحد دانشگاهی تسليم نمايد تا به صورت يكجا به امورمالی سازمان مركزی ارسال دارند.

تبصره 3-  درمورد پذيرفته شدگان فاقد مدرك پايه يكسال تاخيرجزوسنوات مجازتحصيلی محسوب نمی گردد و واحد دانشگاهی  بايد  مرخصی  تحصيلی  بدون احتساب صادروشهريه ثابت اين مدترابرمبنای سال ورود دانشجو اخذ نمايد.

تبصره 4-  واحدهای دانشگاهی موظفند ليست اسامی متاخرين ثبت نام را تا يكماه پس ازثبت نام به مركز آزمونو نسخه ای ازآن را همراه با رسيد بانكی مربوط به امور مالی سازمان مركزی ارسال دارند.

 تبصره 5-  دانشجوی متاخر از سال  شروع  به تحصيل تابع مقررات مالی و آموزشی همان سال خواهد بود.

 تبصره6- شروع به تحصيل پذيرفته شدگان دوره كاشناسی ناپيوسته كه بااستفادهازماده20 آيين نامه ازمقطع كاردانی فارغ التحصيل می شوند درصورتی امكان پذيراست كه امتحان درس يا دروس مزبورقبل ازسپری شدن سه شانزدهم ازشروع كلاس های مقطع جديد انجام شده و نمره قبولی كسب كرده باشند.

 

انتخاب واحد درسی  دانشجويان شاغل به تحصيل

 ماده 4 :  دانشجويان موظفند درمهلت های تعيين شده درتقويم دانشگاهی برای انتخاب واحددرسی به واحدهای دانشگاهی مربوط مراجعه نمايند.  ليكن درصورتی كه اين امربه تاخيرافتد ازسه شانزدهم ساعات هردرس بيشترنشود انتخاب واحد درسی دانشجوبا تاييد شورای آموزشی واحد دانشگاهی امكان پذيراست دراين حال مدت تاخيرجزو حد نصاب غيبت دانشجومحسوب می شود.

  تبصره-   دانشجويانی كه پس ازانقضای مهلت تعيين شده درماده 4مراجعه كنند حق انتخاب واحد درسی را درآن نيمسال نخواهند داشت ليكن درصورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی آن نيمسال با رعايت ماده 48 اين آيين نامه به عنوان مرخصی تحصيلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد. در اين حال دانشجوموظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده می باشد .    

 ماده 5 :  تحصيل  دردانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام وقت است. مگربرای دوره هايی كه رسماً مستثنی شده باشد .

 

منع تحصيل هم زمان

 ماده 6:  دانشجوهمزمان حق نام نويسی وادامه تحصيل دربيش ازيك رشته و درهررشته بيش از يك رشته از گرايش دريك ياچند دانشگاه يا موسسه آموزش عالی درنظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت. درصورت تخلف ازادامه تحصيل دريكی ازرشته های انتخابی به تشخيص كمسيون موارد خاص آموزشی ودانشجويی سازمان مركزی محروم وسوابق تحصيلی وی  درآن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه می باشد.

   تبصره-   دانشجويان ممتازموضوع  بخشنامه شماره 86230/36 مورخ13/7/ 79 سازمان مركزی ازاينقاعده مستثنی می باشند.

 

فصل سوم

نظام آموزشی

 ماده 7:  آموزشدر دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظام واحدی است .

ماده 8:  درنظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجيده می شود وقبولی يا ردی  دانشجو دريك درس به همان درس محدود می گردد.

تعريف واحد درسی  

 ماده 9:  يك واحد درس نظری  مقداردرسی  است كه مفاد آن طی  16جلسه يك ساعتی  آموزش داده می شود اين زمان برای هرواحد درسی عملی ‌آزمايشگاهی 32ساعت، كارگاهی 48 ساعت وعمليات صحرايی  64 ساعت می باشد.

  تبصره-  اجرای  دوره های ‌كارآموزی وكارورزی  براساس مدت تعيين شده درسرفصل مصوب وآيين نامه های ‌مربوط خواهد بود.

 سال تحصيلی ‌

ماده10:  هر سال تحصيلی مركب از دو نيمسال تحصيلی ‌و بر حسب لزوم يك دورهتابستانی ‌است. هرنيمسال تحصيلی ‌شامل16هفته ودرهردوره تابستانی شامل6 هفته آموزش است.

  تبصره-   مدت امتحانات پايان هريك از دو نيمسال تحصيلی ودوره تابستانی ‌وهمچنين امتحان ميان ترم جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

ماده11:  يك واحد درس نظری ‌طی نيمسال تحصيلی ‌در16جلسه يك ساعتی ودرطول دوره تابستانی ‌در6هفته (16جلسه) تدريس می شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملی آزمايشگاهی كارگاهی ‌وعمليات صحرايی برحسب انجام آنها درطول نيمسال يا دوره تابستانی ‌به ترتيب در16 هفته و6 هفته تقسيم می شود.

  تبصره-  درموارداستثنايی  وضروری به پيشنهاد واحد دانشگاهی ذی ربط و تصويب سازمان مركزی دانشگاه می توان يك واحد درسی را درمدت كوتاه تر از 16هفته تدريس نمود. مشروط براينكه مجموع ساعات هرواحد درسی ‌ازحد مقررخود كمتر نشود.

 

 

فصل چهارم 

 نظام درسی  

   ماده12:  هردرس بخش مستقلی ازبرنامه آموزشی ‌است كه در يك موضوع مشخص وبرای ‌يك نيمسال تحصيلی ارائه می شود.

  ماده13:  دروس دوره دانشگاهی ‌از لحاظ محتوی ‌به دروس عمومی،‌­­­ پايه، اصلی و تخصصی تقسيم مي شود.

   1-13دروس عمومی‌، به منظور توسعه اطلاعات ومعلومات عمومی ‌دانشجويان عرضه می شود. گذراندن اين دروس برای ‌عموم دانشجويان الزامی است.

    2-13دروس پايه به منظور تقويت  بنيه علمی و ايجاد زمينه مناسب  برای ‌پذيرش دروس اصلی و تخصصی ارائه می شود.

  3-13 دروس اصلی ‌،اساس ومبنای دروس تخصصی رشته را تشكيل می دهد.

  4-13 دروس تخصصی،  به منظور افزايش توان علمی ‌و عملی دانشجو در رشته مربوط تدريس می گردد.

  ماده 14:  هر درس از نظر ارتباط با درس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم می ‌شود.

    1-14   درس مستقل درسی  است كه انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگری  نيست.

    2-14  دروس وابسته: درسی كه انتخاب آن با درس يا دروس ديگری ملازمه دارد. دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم می شود.

    3-14  درس پيشنياز: درسی كه درك مطالب آن برای‌ يادگيری درس يا دروس ديگری ‌كه وابسته آن ناميده مي شود ملازمه دارد و بايد قبل ازآن درس يا دروس ارائه گردد.

    4- 14  دروس همنياز: دروسی هستند كه بايد در نيمسال يا دوره تابستانه ارائه گردند.

   ماده15:   درس ازجنبه انتخاب، به الزامی  وانتخابی  تقسيم می شود.

    1-15 درس الزامی درسی است كه گذراندن آن درطول دوره برای دانشجو اجباری ‌است وبا دروس ديگر قابل تعويض نمی باشد.

     2-15  درس انتخابی درسی است كه دانشجو به اختيارخود از بين دروس مربوط انتخاب می كند.

    ماده16:    درس از لحاظ نحوه تدريس به نظری  ،عملی ونظری - عملی  تقسيم می شود.

     1-16 درس نظری حاوی مجموعه ای ازدانش هاست كه به صورت خطابه، كنفرانس، سمينار و بحث وگفتگو تعليم داده می شود.

     2-16درس علمی حاوی مجموعه مهارتها يی است كه  انتقال آنها محتاج به تمرين، عمليات كارگاهی، ‌آزمايشگاهی، بيمارستانی  وصحرايی  است.

     3-16  درس نظری – عملی  مجموع دانش ها ومهارتهايی است كه به هر دو صورت فوق تواما تدريس می  شود .

      ماده17:   درتمامی واحدهای دانشگاهی برای يك رشته معين، برنامه درسی مصوب يكسانی به اجرا گذاشته می شود.

 

 فصل پنجم

 تعداد واحدهایدرسی  و طول مدت تحصيل

   ماده18:   تعداد واحد های درسی لازم برای گذراندن هريك ازدوره های كاردانی، كارشناسی ناپيوسته، كارشناسی ارشد پيوسته برحسب رشته تحصيلی بر اساس سرفصل مصوب و بخشنامه های ذی ربط تعيين می گردد.

   تبصره-   درمورد برنامه های آموزشی كه تا كنون به تصويب شورای عالی‌ برنامه ريزی نرسيده است، برنامه های مصوب سازمان مركزی دانشگاه، ملاك عمل خواهد بود.

    ماده19:   تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت دريك نيمسال تحصيلی ‌نمی تواند از12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر باشد.

    تبصره1-   درنيمسال هايی كه دانشجوبه  دليل رعايت پيشنيازها ياعدم امكان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پايان هفته حذف واضافه موضوع ماده 36 كمتر از حداقل واحد درسی مجاز را انتخاب نمايد بلامانع بوده لكن آن نيمسال جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسوب مي گردد اما چنانچه ميانگين آن نيمسال كمتر از12 گردد مشروطی به حساب نمی آيد. نمرات دروس آن نيمسال در ميانگين كل ونيمسالی دانشجو محاسبه می شود.

   تبصره2-   درمواردی كه دانشجو برای فراغت ازتحصيل حداكثر24واحد درسی باقی مانده داشته باشد، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقی مانده را ولو اينكه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذارند.

  تبصره3-  چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلی، نيمسال آخرتحصيل  دانشجو بوده و24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند با نظر گروه ورعايت تبصره 2 اين ماده آنها را درآن نيمسال ودوره تابستان بگذراند مشروط بر اينكه بيش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

  تبصره4-  چنانچه درترم آخرتحصيلی، دانشجو فقط 24واحد درسی باقی مانده داشته باشد و واحد دانشگاهی                    نتواند يك يا دودرس نظری  آن را(حداكثر به تعداد 4 واحد)  در نيمسال مزبورارائه نمايد با نظر گروه و رعايت مفاد تبصره 2 اين ماده دانشجومی تواند آن درس را درنيمسال بعد يا دوره تابستان به صورت معرفی  به استاد بگذراند.

  تبصره5-  دانشجويی كه ميانگين  نمرات نيمسال او 17يا بيشتر باشد ،مشروط بر اينكه تعداد واحدهايی كه انتخاب نموده و درامتحانات پايان ترم آنان شركت ونمره اخذ كرده ازحداقل تعيين شده در آن نظام آموزشی كمترنباشد می تواند درنيمسال بعد تا24 واحد درسی  را انتخاب كند.

  

  درس معرفی  به استاد

  ماده20: چنانچه دانشجو دريك نيمسال يا دوره تابستان برای  فراغت ازتحصيل حداكثر دو درس نظری به ارزش حداكثر 4 واحد باقيمانده داشته باشد می تواند برای  يكبار خارج ازتقويم دانشگاهی  انتخاب واحد نموده ودرفرصتی كه ازطرف گروه آموزشی مربوط  تعيين می شود درس يا دروس مزبوررا از طريق معرفی به استاد حداكثر درهمان نيمسال ياآن دوره تابستانی بگذراند و درصورت عدم موفقيت درهردرس، نمره آن حذف (بلا اثر) می گردد و بدون نياز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پايان آن نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد.

  تبصره1- چنانچه درآن نيمسال درس يا دروس مزبور در واحد دانشگاهی ارائه نشود در پايان همان نيمسال مجددا به صورت معرفی به استاد امتحان دهد.

  تبصره2-   درصورت سنوات  تحصيلی  استفاده ازماده 20 آيين نامه آموزشی  امكان پذيراست درغيراين صورت می  توان ازتبصره 2ماده 28استفاده كرد يا با درخواست كتبی  دانشجو وی  را به سيستم پاره وقت منتقل نمود .

  تبصره3-  شهريه دروس اين ماده شامل نصف شهريه ثابت به اضافه شهريه متغيردرس يا دروس مربوط خواهد بود.

  تبصره4-  پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع اين ماده  با در نظر گرفتن يك ساعت طرح سوال برای هر درس، يك ساعت حضوردرجلسه امتحان ونيم ساعت به ازای تصحيح اوراق امتحانی هردرس دانشجو، بر اساس آخرين تعرفه حق التدريس محاسبه می گردد.

 ماده21: قبل از15شهريورماه هرسال تحصيلی بايستی تكليف آن دسته ازدانشجويانی كه در معرض خراج  قرارگرفته اند مشخص وبه آنان ابلاغ وازانتخاب واحد درسی آنان جلوگيری به عمل آيد.

 ماده22:  انتخاب واحد درسی دانشجويانی كه تا اخراج آنان مشخص گرديده درشروع نيمسال دوم سال تحصيلی نيز ممنوع می باشد. لكن چنانچه به دليل حجم كاری و فرصت اندك و عدم آگاهی از وضعيت نمرات امتحانات، ازدانشجويی كه اخراجی وی هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی  به عمل آمده باشد متصديان امور آموزشی بايستی قبل از فروردين ماه وضعيت وی را مشخص و درصورت احراز شرايط  اخراجی، انتخاب واحد درسی او را لغو وشهريه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجی صادرنمايد. 

  

 انتخاب همزمان درس پيشنيازو وابسته

  ماده23:  درصورتی كه دانشجو ازيك يا چند درس پيشنيازنمره قبولی كسب ننمايد ويا برابرمقررات دركلاسهای درس يا دروس پيشنيازشركت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد می تواندبا درنظرگروه آن درس يا دروس را با درس يا دروس پيشنياز نمره قبولی كسب كنديا آن راحذف نمايد نمره درس يا دروس پيشنياز و همچنين درس يا دروس وابسته (اعم ار قبولی  يا ردی ) حذف می  گردد.

  تبصره1-  نيمسال آخر سال تحصيلی از اين قاعده مستثنی است.

  تبصره2-نمرات مردودی دروس موضوع اين ماده كه با رای كميته انظباطی اعلام گرديده درشمول ماده 23 قرار نمیگيرد.

  

 دروس وصايای  حضرت امام ( ره) وآشنايی  با قرآ ن كريم

   ماده24: انتخاب دروس وصايای  امام (ره) وآشنايی  با قرآ ن كريم علاوه بردروس موضوع ماده19برای  كليه دانشجويان امكان پذيرا ست. و درسقف  مجاز واحدهای  درسی  يك  نيمسال يا دوره تابستان  محاسبه  نمی شود و دانشجومی تواند علاوه بر درس يا دروس نظری  موضوع ماده 20 آنها را انتخاب وبگذراند.       

 ماده25:چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحدهای  درسی  رعا يت تقدم وتاخرياً سقف دروس را ننموده است اداره آموزش  موظف است  قبل از شروع امتحانات آن نيمسال ، نسبت  به حذف دروسغيرمجازاقدام نمايدامااگراين امربه علت شرايط ويژه(انتقال مهيمان) باشد به تشخيص شورای  آموزشی  واحد يا دانشكده ذی  ربط می توان مورد را موجه تلقی  كرد.

ماده26:دردوره كارشناسی ارشد پيوسته،ارائه دروس مربوط به مقطع كارشناسی ارشد تابع مقررات وضوابط آيين نامه آموزشی  مقطع مربوط می  باشد.

  

 واحدهای  درسی  دوره تابستان

 ماده27: حداكثر واحدهای  انتخابی  مجاز برای  دوره تابستانی  6 واحد است و برای  دانشجويانی  كه در تابستان فارغ التحصيل می گردند 7 واحد می  باشد.

 تبصره1-چنانچه در آخرين دوره تابستان دانشجويی  علاوه بر 6 واحد درسی  (حتي اگر 2 واحد آن كارآموزی  باشد و در بين آنها پيشنياز و وابسته هم  وجود داشته باشد) يك يا دو درس نظری  هم داشته باشد می  تواند 6 واحد درسی  را در تابستان انتخاب وآن درس يا دروس نظری  را با استفاده ازماده 20 ورعايت ماده 28 در نيمسال بعد بگذراند.

 تبصره2- دانشجو دردوران تحصيل می تواند با موافقت واحد مبدا دوره تابستانی خود درواحددانشگاهی ديگری  كه پذيرای  او خواهد بود بگذراند.

 تبصره3-شهريه دوره تابستان برابر نصف  شهريه ثابت نيمسالی به علاوه شهريه های  متغير دروس انتخابی می باشد وچنانچه ازتبصره 2اين ماده استفاده كند شهريه دوره تابستان منحصرا به واحدمقصد پرداخت می  نمايد.    

 

 حداكثرمدت مجازتحصيل

  ماده28: حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجوی تمام وقت دردوره های كاردانی وكارشناسی ناپيوسته 3سال، كارشناسی پيوسته 6 سال و كارشناسی  ارشد پيوسته 5/8 سال است.

   تبصره1-  دانشجويانی كه علاوه بردروس برنامه آموزشی مصوب ملزم به گذراندن تعدادی دروس جبرانی و يا پيش نياز دانشگاهی باشند، به ازای هر 8 واحد درسی اضافی يك نيمسال به سقف سنوا ت مجاز تحصيل آنان اضافه می گردد.

  تبصره2- درصورتی كه دانشجوبرای فراغت ازتحصيل نياز به افزايش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهی میتواند با تصويب گروه مربوط (درواحدهای كوچك ومراكزدانشگاهی با تصويب شورای آموزشی) حداكثرمدت مجازتحصيل دوره های كاردانی وكارشناسی ناپيوسته را يك نيمسال ودوره های كارشناسی ارشد پيوسته را دردو نيمسال افزايش دهد.(دوره تابستان به طول نيمسال دوم افروده می گردد.)

  ماده29: دروس پيشنياز دانشگاهی: آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون ورودی سراسری دانشگاه آزاداسلامی دردوره- های كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد پيوسته درهمه رشته های تحصيلی كه نمره خام آنها درآزمون ورودی كمتراز3/33 درصد باشد موضف اند حسب نيازرشته حداكثر2درس عمومی و2درس ديگر‍»كه ازحوزه معاونت آموزشی دانشگاه تعيين وابلاغ گرديده» به عنوان دروس«پيشنيازدانشگاهی » علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

  تبصره1-   تعيين ريز مواد درسی  دروس پيشنياز دانشگاهی  (كه منابع آنها كتابهای  دبيرستانی  است)به عهده واحد دانشگاهی است و زمان  ارائه آن در نيمسال های اول و دوم سال شروع به تحصيل دانشجو می باشد.

  تبصره2-  تعداد واحدهای درسی هريك از دروس پيشنياز دانشگاهی در كليه مقاطع تحصيلی 2 واحد تعيين می گردد.

  تبصره3-  مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودی، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نوع درس ودرصد نمره خام آن دروس را در اختيار واحدهای  دانشگاهی ذیربط  قرار دهد.

  تبصره4-   دروس پيشنياز دانشگاهی، دروس دبيرستانی است و ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهی بلامانع می  باشد.

   تبصره5-  نمرات اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرتا پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه می شود.

   

  

فصل  ششم

 حضور و غياب دانشجو

ماده30:   حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری، عملی، نظری - عملی  و كارآموزی و كاروزی و ديگر فعاليت های آموزشی الزامی است.

 ماده31:   غيبت غيرموجه: دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هريك از دروس نظری ، عملی يا نظری-عملی، كارآموزی و كارورزی تا حد سه درس در طول نيمسال موجب حذف آن دروس خواهدشد ولی برای  بيش از سه درس نمره صفر در آن درس يا دروس منظور می گردد.

ماده32:  غيبت موجه:دانشجو دربيش ازسه شانزدهم ساعات هر يك ازدروس نظری، عملی يا نظری-عملی، كارآموزی وكارورزی در طول نيمسا ل موجب حذف آن درس می شود.

   تبصره1-  درصورت استفاده ازماده31و32رعايت حداقل واحد(حسب نظام آموزشی) درنيمسال لازم نيست. اما نيمسال مزبور به عنوان نيمسال كامل جزوسنوات تحصيل دانشجو محسوب می گردد وچنانچه ميانگين نمرات امتحانی ‌دانشجو در نيمسال كمتر از12 باشد براساس ماده 45 اين آيين نامه مشروط به حساب می آيد.

   تبصره2-  حذف درس  براثرغيبت موجه وغيبت غيرموجه موضوع ماده31وماده32موجب بازپرداخت شهريه پرداختی دانشجو اعم ازثابت یا متغير نخواهد بود.

   تبصره3-  در مورد دروسی كه شامل دو قسمت نظری وعملی باشد در صورتی كه غيبت دانشجو از سه شانزدهم  ساعات مربوط  به هر يك از دو قسمت تجاوز كند، دانشجو برای تمام آن درس غايب محسوب می شود.

ماده33:   غيبت تا حد مجاز(اعم از موجه وغيرموجه) دانشجو را ازانجام تكاليف درسی، آزمايشگاهی وعملياتی مربوط معاف نمی كند.

ماده34:    ميزان غيبت ها بر اساس حضوروغياب هفتگی استادان كه قبل ازشروع امتحانات هرنيمسالبه اداره آموزش گزارش می شود محاسبه می گردد.                                                                               

  

غيبت در جلسه امتحان

ماده35:   غيبت موجه درجلسه امتحان هردرس ونيزغيبت غيرموجه تا 3درس موجب حذف آن درس يا دروس میشود.

  تبصره1-  غيبت غير موجه درجلسه امتحان هر درس ونيزغيبت غيرموجه بيش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود .

  تبصره2-   تعيين غيبت موجه وغير موجه به عهده شورای  آموزشی  واحد دانشگاهی  است.

  تبصره3-   در صورت استفاده از ماده 35 رعايتحداقل 12 واحد در نيمسال (موضوع ماده 19) لازم نيست.

  

 

 فصل هفتم

 حذف اضافه درس

 ماده36:   دانشجومی تواند پس از آغازهر نيمسال تحصيلی درمهلتی كه در تقويم دانشگاهی تعيين شده است تعدادی ازدروس انتخابی خود را درصورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف كند ويا درس  يا  دروس ديگری علاوه بر آنچه قبلا انتخاب كرده است انتخاب نمايد مشروط بر آنكه تعداد واحدهای درسی باقی مانده وی از حداقل مجازكمتر نشود (12واحد برای دوره ای، 10 واحد برای پاره وقت، و8 واحد برای آموزش معلمان ).

  تبصره-  دوره تابستانی از شمول مفاد اين ماده مستثنی هستند.

  

حذف اضطراری

 ماده37:   دانشجو می تواند تا پنج هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلی فقط يكی از درس های نظری يا عملی يا عملی–نظری  خود را حذف كند مشروط بر اينكه واحدهای درسی باقيمانده وی  ازحداقل مجاز (دوره ای12 واحد، پاره وقت 10 واحد، آموزش معلمان ).

  

حذف كليه واحدهای  انتخابی  در يك نيمسال

ماده38:حذف كليه واحدهای  انتخابی در يك نيمسال تنها در صورتی مجاز است كه دانشجو به تشخيص شورای  آموزشی  واحد دانشگاهی  ذی   ربط قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد در اين حال  نيمسال مزبور به عنوان مرخصی تحصيلی  محسوب می  گردد.

تبصره1- چنانچه به دلايلی  شورای  آموزشی  واحد به موقع تشكيل نشود واين كار موجب لطمه  به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشی  واحد ، ملاك خواهد بود.

تبصره2- چنانچه استفاده  از مواد31-32 و35 موجب حذف  كليه درس های  يك  نيمسال  جزو مرخصی  با احتساب در سنوات محسوب می  گردد.

تبصره3- استفاده از مفاد 38 وتبصره 2 آن موجب باز پرداخت شهريه های ‌ ثابت ومتغير نخواهد شد.

 

فصل هشتم 

ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو

 ماده39:   ارزيابی تحصيل دانشجو درهر درس توسط استاد آن درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت دانشجودر كلاس، انجام تكاليف درسی، نتيجه امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت می گيرد.

   تبصره1-   انجام امتحان ميان ترم باهماهنگی وموافقت معاون آموزشی واحد خارج ازساعات تعين شده درماده 9 آيين نامه امكان پذير است دراين صورت نمره امتحان ميان ترم 25% وساير فعلليت های كلاسی 5% نمره درس خواهد بود. نمره امتحان نيمسالی الزاما بايد ظرف مدت 10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسليم گردد.

   تبصره2-  برگزاری امتحانات پايان نيمسال برای هر درس الزامی است.

ماده40:  معيار ارزيابی نمره است ونتيجه ارزيابی دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار می گيرد.

  

حداقل نمره قبولی

ماده41:  حداقل نمره قبولی درهردرس از دروس 10( استثنائا درس آشنايی  با قرآن كريم 12) می باشد. دانشجويی  كه درهر يك از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را كسب نكند ملزم به تكرار آن درس است.

   تبصره1-   اگر دانشجويی در يك درس انتخابي يا اختياری مردود شود، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی يا اختياری دربرنامه مصوب، درس ديگری را انتخاب نمايد.

   تبصره2-   برای هر درس در طول دوران تحصيل حداكثر يك نمره مردودی  ثبت و در محاسبه ميانگين نمرات تاثير داده می شود وچنانچه دانشجو چند بار ذر يك درس مردود گردد نمره مردودی دفعه دوم و به بعد پس از ثبت بلا اثر بوده حذف می گردد ودرتعيين ميانگين نيمسالی  وكل محاسبه نمی شود.

   تبصره3-   برای درس يا دروسی كه شامل دوقسمت نظری وعملی است ودارای يك كد درسرفصل می باشد ميانگين نمره هر دو قسمت آنها ملاك ارزيابی است، چنانچه دانشجو به هر دليل در يك  قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت ديگر حذف می گردد. در صورتی كه در يك قسمت درس نمره كمتر از 10 احراز شده باشد اما ميانگين انها 10 يا بالاترگردد نياز به تكراردرس نخواهد بود. اما چنانچه ميانگين آنها كمتراز10 باشد دانشجو بايد هر دو قسمت درس را مجددا بگذراند.

   تبصره4-   نمرات اعلام شده براساس رای كميته های انظباطی غير قابل حذف است ومشمول تبصره های 2و 3 اين ماده نخواهد شد (نمره  تعيين شده در رای كميته های انظباطی برای  دو قسمت عملی – نظری درس منظور می گردد.)

  

  اعلام نمرات

ماده 42: نتايج امتحانات هر درس بايد حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ برگزاری امتحان آن درس به آموزش دانشكده يا واحد دانشگاهی اعلام گردد.

   تبصره1- پس از اعلام نتايج، دانشجومی تواند حداكثرتا يك هفته درخواست تجديد نظردرنمره امتحانات خود را به گروه آموزشی مربوط  تسليم كند و استاد مربوط  بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته اعلام نظرنمايد.

   تبصره2- نمره امتحانی پس از اعلام نهايی به اداره آموزش واحد دانشگاهی، مطلقا قابل تغيير نيست.

   تبصره3- نتايج كلی  امتحانات هر نيمسال بايد قبل از نام نويسی  نيمسال بعد اعلام شده باشد.

  

درس ناتمام

 ماده 43:درمواردی مانند دروس پروژه نهايی، كار آموزی، كارورزی، عمليات صحرايی و تمرين دبيری درصورتی  كه به تشخيص استاد وتاييد گروه آموزشی مربوط تكميل آنها درطول مدت تعيين شده كه ذيلا درج می گردد ميسرنباشد، آن درس يا دروس ناتمام تلقی شده وحذف می گردد ودانشجوموظف است با نظر گروه در نيمسال بعد مجددا انتخاب و حتی الامكان با همان استاد بگذراند.

   چنانچه دروس موضوع ماده 43 در نيمسال دوم سال تحصيلی ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده میشود كه بدون ثبت نام مجدد حداكثرتاپايان دوره تابستان تكميل وعرضه كند اما اگر در دوره تابستان يا نيمسال اول ارائه گردد حداكثر تا پايان نيمسال اول تكميل يا تحويل نمايد.

   تبصره1- نمره درس يا دروس مضوع ماده 43در نيمسال يا دوره تابستانی كه انتخاب واحدنموده ونمره اخذ كرده است ثبت می گردد.                                                                        

   تبصره2- درصورتی كه در انتخاب مجدد منحصرا درس يا دروس ناتمام باقی داشته باشد دانشجو بايد فقط 50%ثابت يك نيمسال را پرداخت  نمايد اما اگردرس ناتمام را همراه دروس ديگر انتخاب  نمايد بايد شهريه ثابت نيمسالی به علاوه شهريه متغير دروس انتخابی را بپردازد.

                                                           يادآوری :                                    

 1) منظور از حذف در ماده 20-23-25-31-35-36-37-38-41 و43 و...اين آيين نامه پاك كردن درس يا نمره نيست بلكه بلااثر نمودن نمره آنها در ميانگين نيمسالی وكل می باشد.                                                                                                   

2) كليه حذفهای موضوع اين آيين نامه به استثنای موضوع ماده 36 با قيد عدد ماده مربوط مقابل نام درس در كارنامه درج می گردد. مثال حذف ماده 43 و...             

  

  

 

 

 

 

ماده 44:درپايان هر نيمسال، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال وميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه می شود. برای محاسبه ميانگين، تعداد واحد هر درس درنمره آن درس ضرب می شود ومجموع حاصل ضربها، بر تعداد كل واحدهايی كه دانشجو برای آنها نمره قبولی يا ردی دريافت داشته است تقسيم می شود.

  

  نام نويسی  مشروط

 ماده 45: ميانگين نمرات دانشجودرهرنيمسال نبايد كمتر از12 باشد درغيراين صورت مشروط محسوب و نام نويسی دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره1- دانشجويی كه به صورت مشروط نام نويسی می كند، جزدرآخرين نيمسال تحصيلی حق انتخاب بيش از14واحد درسی درآن نيمسال را ندارد.

تبصره2-نيمسالی كه درآن دانشجو به هردليل تعداد واحد درسی كمتر ازحداقل مقرر در ماده 19 انتخاب كرده باشد به عنوان يك نيمسال تلقی می گردد.

تبصره3- دوره تابستانی به عنوان نيمسال تحصيلی محسوب نمی شود اما درپايان دوره تابستان ميانگين آن دوره و ميانگين كل، مانند نيمسال های تحصيلی تعيين می گردد.

 تبصره4- اداره آموزش هرواحد دانشگاهی بايد قبل از شروع ثبت نام هرنيمسال، مراتب مشروطی را به دانشجوی  مشروط، خانواده او وگروه آموزشی مربوط اعلام نمايد.

  

دانشجوی مشروط

ماده 46:  دانشجويان دوره های كاردانی و كارشناسی ناپيوسته كه در دو نيمسال اعم از متوالی يا متناوب و دانشجويان دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد پيوسته، كه درسه نيمسال متوالی يا چهارنيمسال متناوب مشروط شوند « ميانگين نمرات نيمسالی آنان كمتر از 12 باشد» اخراجی تلقی می گردند.

   تبصره1-   به دانشجويانی كه برای اولين بار مشمول ماده 46 می گردند در صورتی كه ميانگين كل نمرات آنها حداقل 10باشد يك بارارفاق گردد تا تحصيل نمايند.

   تبصره2-   به دانشجويان مشمول تبصره يك اين ماده كه در ترم ارفاقی ونيمسال های بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط اينكه، ميانگينن ترمی وهم ميانگين كل (هر دو) 11و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود.

تبصره3-   چنانچه دانشجويان مقاطع كارشناسی مقاطع پيوسته وكاردانی ( پيوسته ونا پيوسته و طرح آموزش معلمان) 60 واحد درسی را (بدون احتساب دروس  وصايای حضرت امام (ره)، آشنايی با قرآن كريم، دروس پيشنياز دانشگاهی و دروس جبرانی ) گذرانده ودر شرف اخراج قطعی درصورت داشتن ميانگين كل 10 ويا بالاتر می توانند تا مقطع دوره كاردانی ادامه تحصيل دهند.

تبصره4-   هنگامی كه ميانگين ترمی و ميانگين كل دانشجو 10و بالاتر( ترمی10 و كل 10) باشد چنانچه حداكثر 14 واحد درسی باقيمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشی واحد می تواند فرصت ادامه تحصيل را تا پايان دوره مربوط به اينگونه افراد بدهد.

تذكر: درصورتی كه با استفاده از تبصره های ماده 46 آيين نامه آموزشی و يا به دلايل ديگر نياز به افزايش سقف سنوات باشد با درخواست كتبی ذينفع، دانشجو را به سيستم پاره وقت منتقل نمايند(ولو اينكه اين سيستم در واحد وجود نداشته باشد).

  

نيمسال جبرانی

ماده 47:  دانشجويان دوره كاردانی وكارشناسی ناپيوسته كه كليه دروس دوره را گذرانده اند درصورت تمايل برای  بالابردن ميانگين نمرات وكاهش تعداد نيمسال های مشروطی خود می توانند در پايان دوره حداكثر 14 واحد درسهای نظری را كه نمره كمتراز 12 اخذ كرده اند دريك نيمسال ودانشجويان دوره كارشناسی پيوسته حداكثر تا سقف 20 واحد درسی كه نمرات آنان كمتر از12دردونيمسال تكراركنند. مشروط براينكه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت ازسقف مجاز تجاوز نكند درغير اين صورت به سيستم پاره وقت منتقل گردند.

   تبصره1-  چنانچه دانشجو برای اين منظورحداكثر دو درس نظری به ميزان حداكثر4واحد انتخاب نمايد می تواند به صورت معرفی  به استاد بگذراند (ولواينكه قبلا ازماده20 آيين نامه استفاده كرده باشد).

   تبصره2-  نمره اخذ شده هردرس چنانچه بالاتر از نمره كسب شده قبلی آن درس باشد دركارنامه نيمسالی كه درس از آن انتخاب شده ثبت و درتعيين ميانگين نيمسالی ‌كه درس از آن انتخاب شده ثبت ودرتعيين ميانگين نيمسالی وكل محاسبه و نمره قبلی حذف (بلا اثر) می گردد. در صورتی كه با احتساب اين نمره ميانگين نيمسال مشروطی به حداقل 12 برسد كلمه "مشروط" از كارنامه آن نيمسال دانشجو حذف  گردد. (ااين نمرات درعين حال در كارنامه نيمسال جبرانی دانشجو كه ذيلا  نشان داده شده  وشامل كد درس، نام درس، نام نيمسالی كه  درس از آن انتخاب شده  و نمره اخذ شده می باشد بدون تعيين ميانگين ومنحصرا به منظور كنترل ثبت می  گردد) اما چنانچه نمره اخذ شده كمتر يا مساوی نمره قبلی باشد در كارنامه مزبور ثبت ليكن حذف و بلا اثر می گردد

.   تبصره3-   فقط دروس نظری دوره را كه وضعيت نمره عادی باشد می توان درنيمسال جبرانی تكرار نمود بنا براين دروسی مانند پيشنيازدانشگاهی و وصايای حضرت امام خمينی ‌(ره) آشنايی با قرآن كريم وهمچنين دروسی از دوره را كه بر اساس رای كميته انظباطی درآن نمره مردودی كسب شده باشد قابل تكرار نيست.

 

فصل نهم

مرخصی  تحصيلی  

           مدت مرخصی  تحصيلی

ماده 48:  دانشجو می تواند درهر يك از دوره های كاردانی و كارشناسی نا پيوسته، حداكثر دو نيمسال و در دوره های كارشناسی پيوسته و كارشناسی ارشد پيوسته چهار نيمسال از مرخصی تحصيلی استفاده كند.

   تبصره1-  استفاده از مرخصی تحصيلی درچند نيمسال متوالی‌ بلامانع است. دانشجو موظف است برای نيمسال های مورد درخواست خود مطابق ماده 49 اين آيين نامه  تقاضای خود را به واحد دانشگاهی ذی ربط تسليم نموده و موافقت لازم را برای مرخصی تحصيلی كسب كند.

   تبصره2-   مدت مرخصی تحصيلی (به استثنای مرخصی موضوع تبصره 3 ماده 3 وتبصره 2 و3 ماده49 وهمچنين يك نيمسال مرخصی زايمان) جزو حداكثر مدت مجازتحصيل دانشجو درهردوره محسوب می شود .

ماده 49: تقاضای مرخصی تحصيلی بايد به صورت كتبی‌، حداقل دوهفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو، به اداره آموزش دانشگاهی ذیربط تسليم گردد. اداره  آموزش موظف است  پس از بررسی وضعيت تحصيلی دانشجو قبل از اتمام مهلت  انتخاب واحد موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وی ابلاغ كند.

   تبصره1-   آموزش واحد، زمانی با در خواست مرخصی موافقت می نمايد كه دانشجو از نظر گذراندن بقيه دروس دوره، دچار مشكل نگردد.

   تبصره2-   دانشجويانی كه به عنوان همسر يا  فرزند (به شرط  نداشتن منع نظام وظيفه) يكی از اعضا هيئت علمی  كه از فرصت مطالعه استفاده  می كند، كاركنان دولت يا يكی ازدانشجويان بورسيه كه به صورت همراه، به خارج ازكشور میروند می توانند با ارائه حكم ماموريت همسر و ولی به تشخيص و تاييد شورای آموزشی واحد دانشگاهی علاوه براستفاده ازميزان مرخصی استحقاقی درطول دوره تحصيل، تا 4 سال ديگر نيز ازمرخصی تحصيلی احتساب درسنوات بهره مند  گردند. دراين صورت بايد نصف شهريه ثابت نيمسال های مرخصی برابر تعرفه آخرين نيمسالی كه به تحصيل اشتغال داشته اند پرداخت نمايند.

تبصره3-مرخصی های اجباری كه واحد دانشگاهی به دليل تشكيل نشدن كلاس يا عدم ارائه درس صادر می كند جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسوب نمی شود وشهريه ای بابت آن دريافت نمی گردد.

 

فصل دهم

انصراف از تحصيل

ماده 50:  دانشجو در صورت تمايل می تواند درخواست انصراف از تحصيل نمايد. دانشجوی منصرف از تحصيل  بايد هزينه  انصراف را برابر آخرين دستور العمل مربوط بپردازد. دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد در غير اين صورت واحد دانشگاهی بايد حكم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد( صدور حكم انصراف قبل از گذشت 3 ماه با درخواست كتبی دانشجو و ولی او بلامانع است ).

    تبصره1-   قبل از انقضای مهلت مقرر واحد دانشگاهی موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طريق مقتضی به اطلاع والدين دانشجو برساند.

   تبصره2-   پس از صدورحكم انصراف، تقاضای بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست و رابطه چنين دانشجويی  با دانشگاه قطع می گردد. در صورت مشمول بودن دانشجو، واحد دانشگاهی ‌مكلف است پس از صدور حكم بلافاصله مراتب را به اداره وظيفه عمومی اطلاع دهد.

 ماده 51: ترك  تحصيل يا عدم مراجه دانشجو به واحد دانشگاهی ( بدون اخذ مرخصی ) در يك نيمسال انصراف از تحصيل محسوب می شود و دانشجوی  منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.

   تبصره-   درموارد استثنايی كه ترك تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يك ماه قبل ازپايان همان نيمسال دلايل آن را به واحد دانشگاهی اعلام نمايد. درصورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاهی، آن نيمسال جزو مرخصی تحصيلی دانشجو محسوب می شود.

  

  

فصل يازدهم

 مقررات آموزشی  دانشجويان انتقالی  وميهمان

 ماده 52:  دانشجويانی كه از يك واحد دانشگاهی به واحد ديگر درهمان رشته و مقطع تحصيلی خود (بدون تغيير رشته و تغييرگرايش وبدون شركت درآزمون مجدد ورودی ) با مجوزسازمان مركزی منتقل می گردند تمام نمرات درسی  آنان اعم از قبولی يا ردی و سوابق آموزشی از لحاظ  مشروطی و موارد ديگر عينا در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط ودركارنامه ثبت می گردد. دراين حال واحدهای درسی گذرانده شده قبلی با نمره 10و بالاتر، در واحد مقصد پذيرفته میشود. اين قبيل دانشجويان مشمول پرداخت هزينه انتقال برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود.

   تبصره1-  واحدهای درسی گذرانده شده دانشجويان انتقالی ‌موضوع ماده 52 كه تواماً با تغييررشته يا تغييرگرايش باشد با رعايت مفاد ماده 67 اين آيين نامه بدون در نظرگرفتن تبصره 3 آن توسط گروه آموزشی ذیربط ومتشكل ازحداقل سه عضوهيأت علمی  آن رشته درواحد دانشگاهی ‌مقصد معادلسازی  ودروس پذيرفته شده دركارنامه جديد دانشجو درواحد مقصد ثبت می گردد. سايرسوابق دانشجو بلااثرمی ماند. مبنای  محاسبه ورودی اين قبيل دانشجويان همان زمان پذيرش درآزمون می باشد. اين قبيل دانشجويان موظف به  پرداخت هزينه انتقال و هزينه معادلسازی برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود.

   تبصره2-  دانشجويانی كه از طريق شركت درآزمون مجدد پذيرفته می شوند به شرط اينكه مشكل نظام وظيفه نداشته باشند دروس آنها برابر ماده 67 آيين نامه آموزشی وبندها وتبصره های آن معادلسازی می گردد وموظف به پرداخت هزينه انصراف به واحد مبدأ برابرآخرين تعرفه دانشگاه وهزينه معادلسازی  به واحد مقصد می باشند.

   تبصره3-   دانشجويان مقاطع كاردانی و كارشناسی دانشگاه های دولتی يا مؤسسات غيردولتی مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات وفناوری و وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكی كه به دانشگاه آزاد اسلامی منتقل می شوند دروس گذرانده آنها معادلسازی و با نمره 12 و بالاتر پذيرفته می گردد.

 ماده 53:  مدرك فراغت از تحصيل دانشجوی انتقالی توسط واحد دانشگاهی مقصد صادرمی شود.

 ماده 54:  واحدهای درسی كه دانشجوی ميهمان بايستی در واحد مقصد بگذراند بانظر گروه آموزشی مربوط در واحد دانشگاهی مبدأ تعيين می  گردد.

   تبصره-   دانشجوی ميهمان علاوه بر پرداخت شهريه ثابت ومتغيرهر نيمسال به واحد دانشگاهی مقصد بايستی شهريه ثابت آن نيمسال را به واحد مبدأ وهزينه انتقال موقت را برابر آخرين دستورالعمل مربوط از طريق واحد مبدأ به سازمان مركزی دانشگاه بپردازد.

 ماده 55:  در مواردی كه واحد دانشگاهی مبدأ نتواند بعضی  از دروس الزامی دوره  را در يك نيمسال معين عرضه  نمايد، دانشجو می تواند با صلاحديد واحد دانشگاهی مبدأ و موافقت واحد دانشگاهی مقصد فقط برای يك بار در طول دوره تحصيل، كمتر از حداقل واحد های‌ درسی مجاز تعيين شده (11واحد برای تمام وقت و9واحد برای پاره وقت و7 واحد برای آموزش معلمان ) در يك  نيمسال را در واحد يا واحدهای ‌ديگر دانشگاهی ‌بگذراند. در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت به علاوه شهريه متغيردروس انتخابی ‌هرواحد مبدأ را به واحد مبدأ وشهريه متغير دروسی را كه واحد مقصد انتخاب می نمايد به واحد مقصد می  باشد.

    تبصره1-   استفاده مجدد از ماده 55 در نيمسال آخرتحصيلی مشروط بر آنكه دانشجوبتواند درآن نيمسال فارغ التحصيل  گردد و درسی به عنوان معرفی به استاد باقی نداشته باشد با صلاحديد واحدهای  مبدأ و مقصد امكان پذ يراست.

   تبصره2-   واحدهای درسی دانشجويان مشمول اين ماده توسط گروه آموزشی واحد مبدأ تعيين می گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابی در واحدهای مبدأ و مقصد همزمان باشد به طوری كه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهی مربوط شركت نمايد بايد يكی از آنها را حذف كند.

ماده 56:  واحدهای انتخابی دانشجوی ميهمان و دانشجويانی كه از ماده 55 استفاده نموده اند پس از استعلام واحد مبدأ بت می شود ونمرات آنها درمحاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل نمرات وی منظور می گردد.

 ماده 57: درهرصورت مدرك فراغت از تحصيل دانشجوی ميهمان توسط واحد دانشگاهی مبدأ صادر خواهد شد.

  

فصل دوازهم

تغيير رشته

ماده 58:  دانشجو در طول دوران تحصيل در صورت داشتن كليه شرايط زيربا موافقت واحد دانشگاهی مربوط وتصويب سازمان مركزی می تواند به رشته ديگری درهمان گروه آزمايشی پذيرفته شده تغيير رشته دهد.

   1- 58   ادامه تحصيل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی  بلا مانع باشد.

   2- 58   متقاضی  حداقل 12 واحد در دوره كاردانی  و24 واحد در دوره كارشناسی  را گذرانده باشد.

   3- 58   ميانگين كل واحدهای  ‌گذرانده متقاضی  كمتر از 12 نباشد.

   4- 58   نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مورد تقاضا درهمان سال ورود به دانشگاه، كمتر نباشد.

   5- 58  با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، متقاضی امكان گذراندن واحدهای درسی رشته جديد را داشته باشد.

    تبصره1-  تغيير رشته دانشجويانی كه به دستگاه های اجرايی خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايی ذیربط امكان پذير است.

   تبصره2-   تغيير رشته دانشجويان دوره كارشناسی ناپيوسته مجاز نيست.

   تبصره3-   تغيير رشته  به رشته هايی كه درضوابط  گزينش آنها محدوديت ورودی پيش بينی شده، موكول به احزاز شرايط مربوط است.

 ماده 59:  دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلی تنها يكبار می تواند تغيير رشته دهد.

ماده 60:درصورت موافقت با تقاضای تغييررشته، دانشجوموظف است، دراولين نيمسال، در رشته جديد نام نويسی  كند.

   تبصره-   عدم نام نويسی دانشجو دررشته جديد به منزله انصراف ازتغيير رشته تلقی می گردد ودانشجودرطول دوران تحصيل حق تغيير رشته مجدد را نخواهد داشت.

 ماده 61:  چنانچه تغييررشته دانشجو، انتقال وی از يك واحد دانشگاهی به واحد دانشگاهی ديگر ايجاب كند متقاضی علاوه بر دارا بودن شرايط تغيير رشته، بايد واجد شرايط انتقال هم باشد.

ماده 62: واحدهای ‌درسی گذرانده  شده دانشجو توسط  گروه آموزشی رشته مورد تقاضا، بررسی و برابرضوابط (ماده 67 اين آيين نامه ) معادلسازی می گردد.

   تبصره1-  چنانچه تعداد واحدهای درسی يا دروس پذيرفته شده ازدانشجو بيش از تعداد واحدهای همان درس يا دروس دررشته جديد باشد، تعداد واحدهای آن درس يا دروس در رشته جديد محاسبه خواهد شد.

   تبصره2-   دروس پذيرفته شده، در كارنامه دانشجو ثبت ونمرات آنها درمحاسبه ميانگين كل نمرات در پايان تحصيل منظور می گردد.

   تبصره3-   درصورتی كه تعداد واحدهای پذيرفته نشده دانشجو درحدی باشد كه امكان گذراندن واحدهای ‌مورد نيازرشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند، تغيير رشته عملی  نخواهد شد.

 ماده 63: چنانچه دانشجو دردوران تحصيل دچار بيماری يا سانحه ای ‌گردد كه توانايی ادامه تحصيل در آن رشته ويا بهره گيری ازكارايی حاصل از آن را طبق نظر كمسيون پزشكی دانشگاه، از دست بدهد می تواند براساس مفاد اين فصل به رشته د يگری كه متناسب با نزديك ترين رشته از لحاظ نمره آزمون درهمان گروه آزمايشی باشد تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده 58 (باستثنا بند 1) وماده 61 اين آيين نامه معاف می باشد.

ماده 64: درمواردی  كه نقص عضويا بيماری دانشجوبه گونه ای باشد كه وی درهيچ يك ازرشته ها‌ی گروه آزمايشی مربوط  نتواند ادامه تحصيل دهد، شورای آموزشی واحد دانشگاهی مربوط، پس از بررسی كامل تقاضای دانشجو، پيشنهاد خود را در مورد تغيير رشته دانشجو به گروه آزمايشی ديگر به همراه مدارك مورد استناد جهت طرح  درشورای آموزشی دانشگاه، به سازمان مركزی ارسال می كند، تصميم شورای آموزشی دانشگاه لازم الاجرا خواهد بود.

 ماده 65: متقاضی تغيير رشته بايد درخواست خود را بانضمام مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلی به آموزش واحد دانشگاهی مربوط تسليم نمايد.

ماده 66: آموزش واحد دانشگاهی حداكثرظرف مدت يك هفته ازتاريخ دريافت تقاضا، درخواست متقاضی را مورد بررسی  قرارداده و پرونده تكميل شده دانشجو را به همراه ريز نمرات، بر حسب مورد به گروه آموزشی مورد تقاضا يا شورای‌ آموزشی واحد دانشگاهی ارسال می كند. گروه شورای آموزشی ‌واحد دانشگاهی‌ موظف است حداكثر ظرف دو هفته ازتاريخ دريافت مدارك، نتيجه را به واحد آموزش دانشگاهی ‌اعلام كند.در صورت موافقت با تغييررشته،  واحد دانشگاهی مراتب را به همراه كليه مدارك جهت تصويب نهايی به سازمان مركزی ارسال می كند. سازمان مركزی موظف است حداكثر يك هفته قبل از شروع نام ‌نويسی، نتيجه را به واحد دانشگاهی ‌اعلام دارد.

         

  

فصل سيزدهم

معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده قبلی پذيرفته شدگان آزمون ورودی   

ماده 67: معادلسازی واحدهای ‌درسی گذرانده شده پذيرفته شدگانی كه قبلاً دروسی را در يكی از واحدهای‌ دانشگاهی و يا ساير مؤسسات آموزش عالی معتبر داخل يا خارج از كشور گذرانده اند، مشروط  به شرايط زير است:

   1- 67   دانشجو با توجه به سوابق تحصيلی ‌خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد.

   2- 67  دانشجواز طريق آزمون سراسری ‌وارد دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.

   3- 67  دروس گذرانده شده قبلی ازنظر تعداد واحد درسی كمترازتعداد واحد درسی كمتر از تعداد واحد درسی دوره جديد نباشد.

   4- 67   محتوای آموزشی دروس داده شده حداقل 80% با محتوای دروس مشابه درس جديد مطابقت داشته و نمره هر يك از دروس كمتر از 12 نباشد.

    تبصره1-   معادلسازی دروس توسط 3 نفر از اعضاء گروه آموزشی ذیربط در واحدهای ‌دانشگاهی ‌پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام می شود.

   تبصره2-   نمرات دروس پذيرفته شده عيناً دركارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعيين ميانگين نيمسال محاسبه نمی گردد ولی  در ميانگين كل نمرات در پايان دوره محاسبه خواهد شد.

   تبصره3-   به ازای هر20 واحد درسی معادلسازی و پذيرفته شده، يك نيمسال وكسری از واحدهای باقيمانده كه از 12 واحد كمتر نباشد نيز يك نيمسال از مدت مجاز تحصيل كسر می گردد.

   تبصره4-   پذيرفته شدگان آزمون سراسری دردوره های كاردانی و كارشناسی چنانچه قبلاً دروسی را در يكی از دوره های كاردانی يا كارشناسی‌ گذرانده باشند برابر مفاد ماده 67 آيين نامه آموزشی و بندهای مربوطه قابل معادلسازی است.

   تبصره5-  دروس فارغ التحصيلان مقاطع كاردانی‌ وكارشناسی كه در آزمون ورودی مقاطع كاردانی يا كارشناسی رشته يا گرايش ديگری پذيرفته می شوند برابر مفاد ماده 67 آيين نامه آموزشی‌ و بندهای آن ‌قابل معادلسازی ‌است.

   تبصره6-  هزينه معادلسازی هر واحد درسی ‌برابر يك سوم شهريه متغيردرس مربوط مطابق با آخرين دستورالعمل شهريه می  باشد.

   تبصره7- معادلسازی وپذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالی ميهمان براساس ماده 52وتبصره های آن انجام پذير است.

   تبصره8-معادلسازی دروس عمومی وتربيتی دانشجويان و فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم  با دروس دانشگاهی ‌براساس مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ريزی مورخ 13/9/73 كه ضميمه اين آيين نامه می باشد انجام می گيرد.

   تبصره9-معادلسازی بايد در نيمسال اول شروع به تحصيل دانشجو انجام شود ليكن چنانچه بدلايلی به تأخيرافتد انجام آن بايد با مقررات زمان شروع به تحصيل دانشجو صورت گيرد.

 

  

فصل چهاردهم

فراغت از تحصيل

 ماده 68: دانشجويی كه يكی از دوره های كاردانی، كارشناسی ناپيوسته، كارشناسی پيوسته وكارشناسی ارشد پيوسته را با توجه به مجموعه شرايط زيرگذرانده باشد، فارغ التحصيل شناخته شده ومی تواند مدرك خود را دريافت نمايد.

   1- 68  ازطريق شركت و قبولی درآزمون سراسری دانشگاه آزاداسلامی و يا براساس آيين نامه انتقال به دوره راه يافته باشد .

   2- 68  ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل 12 باشد.

   3- 68  كليه واحدهای درسی رشته مربوطه را برابرسرفصل مصوب وطبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقيت گذرانده و تا پايان تحصيلات مشمول ماده 46 آيين نامه آموزشی  نباشد .

   4- 68 به دانشجويانی كه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12-10 بوده  ويا در شمول ماده 46 آيين نامه آموزشی ‌قرارگرفته باشند اما با اعمال ماده 47 وتبصره آن و ساير موارد، شرايط مفاد بند های ‌2-68و3-68 را احراز می ‌كنند نيز مدرك مرسوم دانشگاهی اعطا می گردد.

   5- 68 به دانشجويانی كه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12-10 بوده و يا مشمول ماده 46 اين آيين نامه می باشند وبا اعمال مفاد بند 4- 68 شرايط لازم برای مدرك مرسوم كسب نمی كنند ويا به دلايلی (مشكل نظام وظيفه و...) قادر به اجرای مفاد بند 4- 68 نمی باشند مدرك مصوب اعطا می گردد.

 ماده 69: تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو حداكثر تا 15 روز پس از آخرين امتحان وی در آخرين نيمسال تحصيلی يا دوره تابستانی خواهد بود.

   تبصره- در موارد‌ی كه انجام كار آموزی‌ ويا دفاع از پروژه پايانی مؤخر بر تاريخ امتحان باشد تاريخ اخير ملاك فراغت از تحصيل دانشجو خواهد بود .

 ماده70:واحدهای دانشگاهی موظف اند حداكثر طی 6 هفته از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام كرده، كليه سوابق تحصيلی وكارنامه های نيمسال های‌ تحصيلی آنان راطبق فرمهای  مربوطه  به سازمان مركزی ارسال دارند و در صورت مشمول بودن دانشجوی ذكور، وی را به حوزه نظام وظيفه معرفی نمايند درغير اين صورت واحد دانشگاهی مسؤول خواهد بود .

ماده 71:تأييد مدرك تحصيلی، براساس سوابق ومدارك مربوط ازطريق سازمان مركزی دانشگاه به ترتيب زير صورت خواهد گرفت :

   ‌1- 71   تأييد گواهينامه موقت فراغت ازتحصيل پس ازبررسی سوابق تحصيلی دانشجويان، براساس برنامه و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه انجام می گيرد.

   ‌2- 71 تأييد دانشنامه فارغ التحصيلان پس ازطی  مراحل مزبورحداكثر ظرف3 ماه از تاريخ تأييد گواهينامه موقت صورت می گيرد.

  ماده 72:ارزشيابی سوابق تحصيلی دانشجويانی كه ادامه تحصيل آنها براساس مقررات اين آيين نامه امكان پذير نباشد، و يا به دلايل آموزشی امكان فراغت از تحصيل در مقطع مربوط را نداشته باشند  ويا به طور كلی مايل به ادامه تحصيل نباشند، بر حسب مورد به ترتيب زير انجام خواهد شد.

   ‌1- 72  به آندسته ازمتقاضيان ورودی سال 76 وبعد كه حداقل 70 واحد درسی دوره را با ميانگين كل10 و بالاتر در يكی ازمقاطع كارشناسی ارشد پيوسته ويا كارشناسی پيوسته گذرانده باشند برابر ماده 68 آيين نامه مدرك كاردانی ‌در رشته، اعطاء خواهد شد.

   تبصره1-   صدور مدرك كاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كاردانی مصوب درآن رشته، يا مجری بودن واحد دانشگاهی صادر كننده صورت می گيرد .

   تبصره2-   چنانچه دانشجو در شرايط اخراجی قرار گرفته باشد بدون پرداخت هزينه ای به نام انصراف و در غير اين صورت در شمول مواد50 و 51 قرار گرفته ملزم به پرداخت هزينه انصراف خواهد بود.

   2- 72 آن گروه ازمتقاضيانی كه حداقل140 واحد درسی دوره را در مقطع كارشناسی ارشــــــــــد پيوسته گذرانده و ميانگين كل حداقل 12 را كسب كرده باشند می توانند با رعايت تبصره 2 بند1-27 مدرك كارشناســـــــی دررشته مربوط دريافت دارند درغيراين صورت برابررأی  كميسيون موارد خاص آموزشی  ودانشجويی سازمان مركزی عمل گردد.

 

 

فصل پانزدهم

تقويم دانشگاهی

ماده 73: زمانبندی فعاليتهای آموزشی سالانه دانشگاه آزاداسلامی دركليه واحدهای دانشگاهی بترتيب زيرانجام میگردد:

1-73 نيمسال ا ول:

- نام نويسی  در چهارمين هفته شهريور ماه

- شروع درس از اول مهر ماه

- نام نويسی  با تأخير در نخستين هفته مهر ماه

- حذف اضطراری ‌در هفته دوم مهر ماه

- حذف اضطراری  در هفته يازدهم

- پايان درس، آخرين روز هفته شانزدهم

- امتحانات طی  حداكثر دو هفته پس از پايان درس

2-73 نيمسال دوم:

- نام نويسی  در سومين هفته بهمن ماه

- آغاز درس از چهارمين هفته بهمن ماه

- نام نويسی  با تأخير در چهارمين هفته بهمن ماه

- حذف واضافه در هفته اول اسفند ماه

- حذف اضطراری  در هفته آخر ارديبهشت ماه

- پايان درس، آخرين روز هفته آخر خرداد ماه

- امتحانات طی  حداكثر دو هفته پس از پايان درس.

   تبصره-  تعطيلات  نوروزی  جزو مدت آموزش نيمسال دوم محسوب نمی  شود.

3-73 دوره تابستانی  :

- نام نويسی  طی  دو روز در هفته سوم تير ماه

- آغاز درس از چهارمين هفته تير ماه

- پايان درس، آخرين روز هفته ششم دوره

- انجام امتحانات طی  يك هفته پس از پايان درس

  

ماده 74: دانشجويانی كه برابر تقويم دانشگاهی با تآخير ثبت نام می كنند، مدت تأخير آنان به عنوان مرخصیمحسوب می شود.

ماده 75:در دوره تابستان ثبت نام با تأخير مجاز نيست.

 ماده 76: مهلت نام نويسی برای  ‌پذيرفته شدگان ورودی، همه ساله به صورت  جداگانه پس از انتشار اسامی پذيرفته شدگان اعلام خواهد شد.

   تبصره- واحدهای دانشگاهی موظف هستند دانشجويان جديد را از طريق تشكيل جلسات توجيهی با كم  و كيف آموزش دانشگاهی ومقررات مربوط‌ آشنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازند.

  

اين آيين نامه در15 فصل، 76 ماده، 99 تبصره و1 تذكر در كميسيون تدوين آيين نامه مورد بازبينی قرار گرفت و بر اساس نظر معاونان آموزشی واحد دانشگاهی‌ درسمينار سراسری مهر ماه 1381 بررسی ‌ و به تصويب رسيد و از نيمسال دوم سال تحصيلی 82 / 1381 برای كليه شاغلين به تحصيل دردوره های كاردانی( پيوسته، ناپيوسته) كارشناسی ( پيوسته، ناپيوسته) وكارشناسی ارشد پيوسته دردانشگاه آزاداسلامی لازم الاجرا است.  

 
 

آيين نامه نظام آموزشی  پاره وقت

 مقدمه:

    به منظور بسط و اشاعه دانش در بين اقشار مختلف اجتماع،‌متناسب با ذوق، سليقه و امكانات آنها ازيك طرف وپاسخگويی به نيازهای مبرم جامعه به منظورتأمين نيروی انسانی متخصص زطرف ديگر، دانشگاه آزاد اسلامی نظام آموزش پاره وقت را به موازات نظام آموزش تمام وقت برابر مقررات اين آيين نامه به اجرا می گذارد.

 ماده1:درجهت پاسخگويی به نيازآن عده ازمتقاضيانی كه به هردليل نمی  توانند دردوره تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی  به  ادامه تحصيل بپردازند، نظام آموزش پاره وقت درمقاطع كاردانی، كارشناسی ناپيوسته و كارشناسی پيوسته به اجرا گذارده می شود.

ماده2: برقراری واجرای نظام آموزش پاره وقت درواحد دانشگاهی، با توجه به امكانات هرواحد، پس ازكسب مجوز از سازمان مركزی دانشگاه امكان پذير است.

   تبصره- آموزش پاره وقت درهيچ يك از رشته های گروه پزشكی مجاز نيست.

ماده3:شرايط ورود به نظام آموزش پاره وقت به شرح زير است :

  1- 3  داشتن شرايط عمومی  ورود به آموزش عالی  برابر مصوبات مربوط.

  2- 3  پذيرفته شدن در آزمون ورودی  سراسری  ذی  ربط.

  3- 3  پرداخت شهريه تعيين شده برابر ضوابط مربوط.

 ماده4: عنوان، محتوا و حجم دروس هر رشته درنظام پاره وقت، عيناً همان عنوان، محتوا و حجم دروس در برنامه های نظام آموزشی تمام وقت دانشگاه است. بنابراين ازحيث برنامه درسی هيچ گونه اختلافی  بين دو نظام آموزش تمام وقت وپاره وقت وجود ندارد.

 ماده5:درنظام آموزش پاره وقت، دانشجومی تواند، حداقل 10 واحد وحداكثر 20 واحد درسی را درهرنيمسال تحصيلی  انتخاب كند.

   تبصره1-  در مواردی ‌كه ميانگين قبل دانشجو حداقل 17 باشد دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی ذیربط برای  نيمسال بعد 24 واحد درسی را انتخاب كند.

 ماده6: حداكثر مدت مجاز تحصيل برای دانشجويان دوره كارشناسی كه از معافيت تحصيلی استفاده می نمايند 7 سال است.

   تبصره2- دانشجويان نظام آموزش پاره وقت درشمول تبصره های1و2ماده28آيين نامه نظام آموزش دوره ای  قرار میگيرند.

ماده7: دانشجويانی‌ كه تا قبل از سال 1370 از طريق آزمون منطقه ای وارد نظام آموزش پاره وقت شده اند برای  دريافت مدرك مرسوم دانشگاهی، بايد‍‍» آزمون ورودی سراسری رشته مربوط » شركت  نموده و قبول شوند والا در صورت تقاضا منحصراً گواهی  نعداد واحدهای دروس گذرانده شده به آنان اعطاء خواهد شد.

 ماده8:  نظام آموز‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش پاره وقت از نظر مقررات آ‌‌‌‌موزشی همچون حذف واضافه، حضور وغياب دانشجو، مرخصی تحصيلی، ارزشيابی دروس و ساير مواردی  كه در اين آيين نامه قيد نشده است،  تابع آيين نامه آموزشی نظام آموزش تمام وقت است.

ماده9: تغيير نظام آموزشی دانشجو از تمام وقت به پاره وقت بلا مانع است. مشروط برآنكه ادامه تحصيل دانشجو در نظام آموزش پاره ميسر می  باشد.

   تبصره- چنانچه تغيير نظام آموزشی  موجب تغيير واحد دانشگاهی ، تغيير رشته و گرايش گردد، رعايت مفاد فصل يازدهم آيين نامه آموزش تمام وقت الزامی  است.

 ماده10:تغيير نظام آموزشی  دانشجوازدوره پاره وقت به تمام وقت با رعايت شرايط زير بلا مانع است

1- پذيرفته شدن در آزمون ورودی  سراسری  تمام وقت دانشگاه .

2- نداشتن مشكل نظام وظيفه.

3- با نظر گروه، امكان تمام دروس باقيمانده را در سيستم دوره ای  داشته باشند.

   تبصره1- دروس دانشجويانی  كه بر اساس شرايط مندرج در ماده 10اين آيين نامه به نظام آموزش تمام وقت راه می  يابند طبق ماده 52 آيين نامه آ موزشی  دوره ای  بدون پرداخت هزينه انتقال پذيرفته شود.

   تبصره2- دانشجويان مشمول ماده 10 بايد برای  دروس باقيمانده شهريه جديد بپردازند.

  

  

 آيين نامه آموزشی  رشته های  طرح آموزش معلمان

 مقدمه:

    با استعانت الهی، ازآنجا كه بعضی از مقررات ومواد آيين نامه آموزش در خصوص آموزش معلمان با دانشجويان عادی تفاوت دارد، لزوم مقررات منحصر به آن ضروری تشخيص داده شده است، گر چه قبلاً اين مقررات به صورت بخشنامه های متعدد به واحدهای ذیربط ابلاغ گرديده ليكن به منظورايجادهماهنگی درروند آموزشی واحدهای مختلف دانشگاهی ‌اقدام به تهيه دستورالعمل گرديد.

 ماده1: در حال حاضر رشته های تحصيلی ‌ طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی در دوره كاردانی عبارت است ازآموزش ابتدايی، علوم تجربی، زبان وادبيات فارسی، رياضی، دينی وعربی وآموزش زبان انگليسی ودوره كارشناسی نا پيوسته رشته های دبيری آموزش ابتدايی، علوم تجربی، زبان وادبيات فارسی، رياضی، الهيات و معارف اسلامی و زبان انگليسی است.

   تبصره1-كليه فارغ  التحصيلان دوره های كاردانی رشته های مذكور می توانند در آزمون كارشناسی ناپيوسته همان رشته شركت نمايند وپس ازاحراز قبولی ادامه تحصيل دهند.

   تبصره2- فارغ التحصيلان دوره كاردانی دينی وعربی می توانند در آزمون ورودی دوره كارشناسی ناپيوسته الهيات و معارف اسلامی شركت نموده و در صورت قبولی‌ ادامه تحصيل دهند.

   تبصره3- دارندگان مدرك فوق ديپلم از مراكز آموزش ضمن خدمت ومراكز تربيت معلم وزارت آموزش وپرورش به تناسب رشته تحصيلی ، مجازبه شركت درآزمون كارشناسی  ناپيوسته رشته های  طرح آموزش معلمان می  باشند. مدرك اعطايی  به دارندگان مدرك كاردانی ازمراكز ضمن خدمت مدرك داخلی  قابل قبول وزارت آموزش و پرورش است.

 ماده2:تحصيل دررشته های  تحصيلی ‌طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی درطول نيمسال های اول و دوم سال تحصيلی  در روزهای ‌آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) و در ترم تابستانی  در طول هفته می ‌ باشد.

 ماده3: هر سال تحصيلی  در اين طرح مركب از دو نيمسال ويك تزم تابستانی  است.

   تبصره1- تشكيل  ترم تابستانی ‌ د ر طرح آموزش معلمان  به استثنای  آن تعداد از واحدهای دانشگاهی كه اسامی آنها در دفترچه راهنمای  آزمون قيد گرديده است الزامی ‌است ودر طول مدت آن 6 هفته است .

   تبصره2- ترم تابستانی درواحدهای دانشگاهی ملزم به اجرای آن، از نظر مرخصی همانند نيمسال های اول ودوم سال تحصيلی محسوب می گردد و عدم شركت دانشجو در اين ترم غيبت تلقی خواهد شد.

 ماده4: تعداد واحدهای درسی دوره كاردانی و كارشناسی ناپيوسته رشته های طرح آموزش معلمان بر اساس برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ريزی وزارت علوم، تحقيقات وفناوری تعيين شده است.

ماده5:پذيرفته شدگان دوره های كارشناسی ناپيوسته موظف به گذراندن دروس جبرانی لازم براساس سرفصل رشته مربوطه می باشد.

 ماده6:تعداد واحدهای درسی انتخابی دانشجويان اين طرح دريك ترم تحصيلی‌ اعم ازنيمسال اول ودوم و يا دوره تابستان، جزدرمواردی كه واحد دانشگاهی نتواند درس ارائه كند يا به دليل رعايت پيشنيازها امكان اخذ واحد درسی ميسر نشود، نبايد از 8  واحد كمتر باشد مگر درآخرين ترم تحصيلی ‌كه دانشجوبا كمتراز 8 واحد فارغ التحصيل می گردد.

ماده7: حداكثرواحدهای درسی انتخابی درهر يك از نيمسال های اول ودوم 15واحد و درترم تابستان 12 واحد درسی  می باشد. مشروط بر اينكه تعداد واحدهای درسی اخذ شده توسط دانشجودريك سال از40تجاوز نكند .

   تبصره1- در واحد های  دانشگاهی  كه ترم تابستان را داير ندارند در هر يك از نيمسال های  اول و دوم 17 واحد درسی  ارائه می  گردد اين واحد های  دانشگاهی  حق ارائه درس دردوره تابستان را نخواهند داشت اما در صورت درخواست دانشجوبرای  گذراندن حداكثر 6 واحد درسی  دردوره تابستان، واحد دانشگاهی ‌مختار است وی  را به واحد دانشگاهی ‌ ديگری  كه مجاز به ارائه درس می  باشد معرفی  نمايد.

   تبصره2-در صورتی  كه دانشجو برای  فراغت از تحصيل 24 واحد درسی  باقيمانده  داشته باشد باموافقت ذی  ربط می تواند تمام واحد های  درسی  باقيمانده را ولواينكه دربين آنها دروس پيشنيازوجود داشته باشد در يك نيمسال (نه در دوره تابستان ) انتخاب نمايد.

   تبصره3- چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلی  نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و فقط 24 واحد درسی  باقی مانده باشد( بدون احتساب درس وصايای  حضرت امام(ره) روخوانی  قرآن ) می  تواند با نظرگروه ورعايت تبصره 2اين ماده آنها را درآن نيمسال ودوره تابستان  بگذراند مشروط براينكه بيش از10 واحد آن دردوره تابستان نباشد.

   تبصره4- نيمسال تحصيلی  يا ترم  تابستانی   كه  دانشجو بيش از 7 واحد درسی  انتخاب  نمايد جزو سنوات تحصيلی  اومحسوب می  گردد وچنانچه ميانگين دروس گذرانده شده وی  كمتر از12باشد مشروط به حساب می آيد و نام نويسی  دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

   تبصره5- دانشجويی  كه به صورت مشروط نام نويسی  می  كند جز در آخرين نيمسال تحصيلی  حق انتخاب بيش از 10 واحد درسی  را در آن نيمسال ندارد.

   تبصره6- دانشجويان شاغل  به  تحصيل در رشته های  آموزش معلمان می  توانند يكبار در يكی ازنيمسالهای  اول و دوم سال تحصيلی  يا ترم تابستان با استفاده از ماده 55 آيين نامه آموزشی  حداكثر تعداد 7 واحد درسی  را ( كمتر از حداقل واحد درسی  مجاز) در واحد دانشگاهی  ديگر بگذرانند.

   تبصره7-دانشجويان ششاغل به تحصيل در رشته های  آزموش معلمان حق استفاده از تبصره 5 ماده 19آيين نامه آموزشی  را نخواهند داشت.

 ماده8:حداقل مهلت تحصيل درهر يك ازدوره های  كاردانی  و كارشناسی  نا پيوسته طرح آموزش معلمان 2 سال و حداكثر 4 سال می  باشد.

   تبصره1-درصورت نيازشورای آموزشی واحد دانشگاهی می تواند يك نيمسال به حداكثرمدت مجازتحصيل اضافه نمايد .  تبصره2-مبنای  محاسبه مدت مجاز تحصيل، اولين ترمی  است كه واحد دانشگاهی  موفق به تشكيل كلاس می  گردد.

   تبصره3-دانشجويانی  كه علاوه بردروس دوره، ملزم به گذراندن تعدادی  دروس به عنوان دروس جبرانی يا پيشنياز دانشگاهی  می  باشند، به ازای  هر6 واحد درسی  اضافه يك نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيلی آنان اضافه می  گردد.

ماده9:دانشجويان رشته های  طرح آموزش معلمان مجازند در هر يك از دوره های كاردانی و كارشناسی ناپيوسته حداكثر از سه ترم مرخصی  استفاده نمايند.

ماده10:با تصويب شورای آموزشی واحد می توان يك نيمسال به مرخصی تحصيلی دانشجواضافه نمود.

ماده11:انتقال دانشجويان اين طرح به نظام آموزش دوره ای  و پاره وقت ممنوع است.

ماده12: دانشجويان شاغل به تحصيل دررشته های طرح آموزش معلمان درصورتی كه دوترم متوالی يا متناوب مشروط شوند چنانچه ميانگين كل آنان كمتر از 10 باشد در هر مرحله از تحصيل اخراج می شوند اما اگر ميانگين كل آنها حداقل 10 باشد در شمول تبصره های  1-2-3-4 و5 ماده 46 آيين نامه نظام آموزش دوره ای  قرار می  گيرند.

ماده13: پذيرش ومعادلسازی  دروس دانشجويان رشته های  طرح آموزش معلمان به استثنای  دروس عمومی گذرانده شده درمراكزتربيت معلم كه مقررات خاصی  خاصی  برآن حاكم است برابرماده 67 آيين نامه آموزشی صورت می  گيرد.

   تبصره- هيچ يك از دروس گذرانده شده دردوره های  مراكز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش و همچنين دروس تخصصی  مراكز تربيت معلم قابل معادلسازی  نيست.

 

ضميمه1:

آيين نامه تسهيلات آموزشی دانشجويان شاهد وايثارگر

مصوب جلسه 304 مورخ 16/ 7 / 1374 شورای  عالی  برنامه ريزی  پس از انطباق با مواد آيين نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی   

 تعريف:

واژه های  شاهد و ايثار گر در اين آيين نامه به شرح زير تعريف می  شوند:

   الف:  واژه شاهد به فرزند وزوجه شهيد، مفقودالاثر، جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق می  شود.

   ب:    واژه ايثارگر يكی  از مصاديق زير اطلاق می شود:

            - رزمنده ای  كه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند.

            - جانبازی  كه حداقل 25 درصد نقص عضو داسته باشد .

            - آزاده ای  كه حداقل 6 ماه سابقه اسارت داشته باشد.

  

تبصره الحاقی به ماده 4: به دانشجوی  جانباز كه به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعيين شده برای  ثبت نام مراجعه كند اجازه داده می  شود(مشروط بر اينكه گواهی  پزشكی  معتبری  به تأييد كميسيون  پزشكی  و يا پزشك معتمد دانشگاه رسيده باشدارائه نمايد) تا قبل از سپری  شدن سه شا نزدهم هردرس انتخاب واحد نمايد.مدت تأخير به عنوان غيبت دانشجو محاسبه نمی  گردد.

تبصره الحاقی به ماده 19:دانشجويان شاهد وايثار گر می  توانند درهرنيمسال حداقل10واحد انتخاب كنند.

 تبصره الحاقی به ماده 27: دانشجوی  شاهد وايثار گر كه با گذراندن 8 واحد درسی  فارغ التحصيل می ‌شود، در صورتی  كه ميانگين نمرات نيمسال ما قبل او حداقل 15باشد، می ‌تواند در دوره تابستانی  حداكثر 8 واحد انتخاب كند.

تبصره الحاقی به ماده 31 و35:دانشجوی  ايثارگری  كه به دليل انجام معالجات پزشكی  ناشی  از صدمات جنگ نتواند در جلسه ويا جلسات امتحانی  درس يا دروس گرفته شده شركت كند، با تأييد كميسيون پزشكی يا پزشك معتمد دانشگاه ، می  تواند طبق برنامه ای  كه توسط گروه آموزشی  ذی ربط تعيين می  شود حداكثر تا پايان نيمسال بعدی ‌در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايد. درغير اين صورت درس يا دروس مذكورحذف می  شود.

تبصره الحاقی به ماده 31 و35:تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد وايثارگر در كلاس ويا جلسه امتحان با ستاد امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه می  باشد.

 تبصره الحاقی به ماده 37:دانشجوی  شاهد وايثارگر، می  تواند دو درس نظری  خود را تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلی  حذف نمايد. مشروط بر اينكه تعداد واحد های  باقيمانده او از 10 واحد كمتر نشود.

 تبصره الحاقیبه ماده 38:تشخيص قادر نبودن به ادامه تحصيل در نيمسال مورد نظر برای  دانشجويان شاهد و ايثارگر با ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر می  باشد.مدت زمان امتحان (ميان ترمو پايان ترم) برای  دانشجويان جانباز، با توجه به وضعيت جسمانی  آنها بنا به تشخيص كميسيون پزشكی  يا پزشك معتمد دانشگاه و تأييد ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه،‌ حداكثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است. 

 تبصره الحاقی به ماده44: نمرات مردودی  سه درس  دانشجويان شاغل به تحصيل جانباز با حداقل35%جانبازی  و زوجه جانباز 50% به بالا (ورودی 67 به بعد) در ميانگين نمرات آنان محسوب نمی  شود، مشروط بر اينكه نمرات هر يك از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولين فرصت ممكن وشركت درامتحان های  آن كمتر از 12 نباشد. برای  دانشجويان جانبازی  كه درصد جانبازی ‌آنان بيش از 35% باشد ، به ازای هر10% اضافه جانبازی  ، يك درس به سه درس فوق افزوده می  شود ودر هرحال تعداد دروس حذف شده نبايد از 5 درصد تجاوز نمايد. دانشجويان ايثار گر می  توانند دروس مزبور را با رعايت ساير شرايط در دو نيمسال تكرار كند.

تبصره الحاقی به ماده48:در صورتی  كه مرخصی  برای  درمان صد مات ناشی  از جنگ باشد و مدت درمان بيش ازيك ماه ادامه يابد و مدارك مربوط مورد تأييد كميسيون پزشكی  يا پزشك معتمد دانشگاه باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلی  دانشجو محسوب نمی  شود.

 تبصره الحاقی به ماده 52 و تبصره آن: برای  دانشجويان شاهد وايثارگر، نمرات دروس گذرانده شده كه در دانشگاه مقصد پذيرفته نشده است، در ميانگين او محاسبه نمی  شود.برای  انتقال دانشجويان شاهد وايثرگر ، گذراندن حداقل 14 واحد درسی  كفايت می  كند.

تبصره الحاقی به ماده 4-58:دانشجويان شاهد و ايثار گر می  توانند در صورت موافقت شورای  آموزشی  دانشگاه فارغ از شرايط احراز رتبه نسبی ، از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر تغيير رشته دهند.

اين آيين نامه در جلسه شماره 304 مورخ 16/ 7 / 74 شورای  عالی  برنامه ريزی  به تصويب رسيده و با تصويب آن كليه مقررات مغاير لغو می  گردد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

 

 

 

ضميمه2:

معادلسازی دروس عمومی و تربيتی دانشجويان و فارغ التحصيلان راكزتربيت معلم با دروس دانشگاهی

  مصوبه جلسه 288 شورای  عالی  برنامه ريزی  مورخ 13 / 9 / 1373

در مورد معادلسازی  و پذيرش واحد های  درسی  عمومی  و تربيتی  دانشجويان و فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه از طريق آزمون سراسری  در دانشگاه ها و ديگر مؤسسات آموزش عالی  پذيرفته می  شوند با دروس دانشگاهی ، نظر به اينكه :

- تغييراتی  در مجموعه دروس عمومی  دانشگاه ها ايجاد شده است.

- برخی  از عناوين ومحتوای  دروس عمومی  و تربيتی  مراكز تربيت معلم با عناوين ومحتوای  اين دروس در دانشگاه ها يكسان شده است . به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش اصلاحيه ای  به شرح ذيل در مصوبه جلسه182 مورخ 24/10/68شورای  عالی  برنامه ريزی  به عمل آمد و در جلسه 288 مورخ 13/9/73 به تصويب رسيد.

  

الف: معادلسازی  دروس عمومی  

    آن دسته از دانشجويان يا فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه از طريق آزمون سراسری  در دانشگاه ها وديگر مؤسسات آموزش عالی  پذيرفته می  شوند. از گذراندن آن تعداد دروس عمومی  رشته تحصيل خود كه معادل آنها در ذيل آمده است معاف خواهند بود مشروط بر آنكه دروس معادل را هر چند ساعت با نمره 14و بالاتر در مراكز تربيت معلم گذرانده باشند.

جدول معادلسازی  دروس عمومی ‌مراكز تربيت معلم با دروس عمومی  دانشگاهی

 دروس عمومی  تربيت معلم

واحد

 دروس عمومی  دانشگاهی

 رديف

 

معارف اسلامی(1) يا جهان بينی  اسلامی (1)

 معارف اسلامی(2) يا جهان بينی  اسلامی (2)

 ادبيات فارسی وآيين نگارش يا ارسی (1)و(2)

 اخلاق اسلامی يا اخلاق و تربيت اسلامی

تاريخ تحليلی  اسلام

 انقلاب اسلامی و ريشه های  آن با تحليلی از نقلاب اسلامی

 آشنايی  با قرآن و متون اسلامی

تربيت بدنی  (1) و(2)

 

 2

 3

 2

 2

 2

 2

 2

  

معارف اسلامی  (1)

 معارف اسلامی  (2)

فارسی

اخلاق وتربيت اسلامی

 تاريخ اسلام

انقلاب اسلامی  و ريشه های  آن

متون اسلامی

 تربيت بدنی  (1) و(2)

  

1

 2

 3

 4

 5

 6

7

 8

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ب: دروس تربيتی

آن دسته از دانشجويان يا فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه درآزمون ورودی دانشگاه ها در رشته هایدبيری پذيرفته می شوند اگر دروس روانشناسی تربيتی، روش ها و فنون تدريس، سنجش و اندازه گيری، تعليم و تربيت اسلامی، مديريت آموزشی، توليد وكاربرد مواد آموزشی، روانشناسی  كودكی ونوجوانی و اصول و فنون راهنمايی و مشاوره را در مراكز تربيت معلم با موفقيت گذرانده اند میتواننددر امتحان اين دروس كه در ابتدای هر نيمسال تحصيلی، توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالیمربوط برگزار می شود، شركت كنند چنانچه طبق ضوابط امتحانی دانشگاهی در امتحان اين دروس قبول شوند از گذراندن آنها در دانشگاه معاف می شوند.

   ج: در مورد درس تمرين دبيری

 آن دسته از دانشجويان يا فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه دوره كاروزی و كار آموزی يا تمرين معلمی را در تربيت معلم با موفقيت گذرانده اند از گذراندن 3  واحد درس تمرين دبيری از مجموعه  دروس تربيتی رشته های دبيری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی معافاند.

د: ساير موارد  

1-در معادلسازی ، تعداد واحد های  عمومی  و تربيتی  دانشگاهی  ملاك محاسبه خواهند بود ، نمره گذرانده شده عيناً دركارنامه دانشجو ثبت می  گردد.

 2- به ازاء هر12 تا 20 واحد درسی پذيرفته شده يك نيمسال تحصيلیاز مدت مجاز تحصيل اين قبيل دانشجويان كاسته میشود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو منظور خواهد شد.

 3- اجرای اين مصوبه از طرف دانشگاه ها و ديگر مؤسسات آموزش عالی درمورد هر دانشجو موكول به دريافت رونوشت تأييد شده از كارنامه تحصيلی  دانشجو است كه از طرف مراكز تربيت معلم رسماً صادر می  شود.   

 

 

  

  

اطلاعیه ها و اخبار

 

حضور پر شکوه در راهپیمایی و نماز جمعه 22 بهمن 1395

 

 

پیوندهای مفید

منوي اصلي

ستاد شاهد دانشگاه

سامانه اطلاع رساني دانشجويي

دفترچه تلفن

ورود همكاران

نمايش وضعيت آب و هوا

نمايش اوقات شرعي