امور فارغ التحصیلان

اداره فارغ التحصيلان:

الف: چگونگي مراحل فارغ التحصيلي و نحوه صدور گواهينامه موقت:

نظر به حساسيت و اهميت صدور مدارك فارغ التحصيلي همراه باصحت و دقت كامل و در اسرع وقت لازم است فرصت و زمان كافي براي بررسي پرونده هاي دانشجويان فارغ التحصيل وجود داشته باشد لذا لازم است به نحوي كه در بخشنامه شماره 341116828 مورخ84/6/10  سازمان مركزي شرح داده شده پرونده هاي دانشجويان در نيمسال آخر تحصيلي دانشجو توسط كارشناسان اداره آموزش و اداره امور فارغ التحصيلان مورد بررسي قرار گرفته تا اينكه اگر نواقص آموزشي يا كمبود مدارك مشاهده شد بلافاصله اداره آموزش نسبت به رفع نقص­ آموزشي و دانشجو نسبت به رفع نقص مدراك اقدام نمايند كه پس از گذراندن دروس ترم آخر بررسي و مقدمات صدور گواهينامه موقت بر اساس كارنامه تحصيلي كه در هر مرحله به شكل زير پس از بررسي توسط مسئول قسمت مربوطه به مهر و امضاء مي رسد مطابق چك ليست پيوست وضعيت تحصيلي وفراغت از تحصيل دانشجو تاًييد مي گردد.

1. اداره امتحانات واحد: صحت نمرات مندرج در كارنامه را بررسي و تاييد مي كند.

2. اداره آموزش واحد :مسائل آموزشي و كامل بودن مدارك لازم را براي فراغت از تحصيل بررسي و تاييد
مي كند.

3. مدير گروه آموزش يا رئيس اداره آموزش گذراندن كليه دروس توسط دانشجو را بر اساس سر فصل مصوب رشته مربوطه بررسي و تاييد مي نمايد.

4. اداره فارغ التحصيلان با توجه به توجه به بررسي هاي انجام شده و بر اساس تاييديه موارد قبلي بررسي نهايي را انجام داده و با تعيين ميانگين كل و تاريخ فراغت از تحصيل نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام مي نمايد.

ب :مقدمات صدور گواهينامه موقت

1. گواهينامه موقت تنها براي يكبار صادر شده و صدور مجدد و تمديد اعتبار آن امكانپذير نخواهد بود.

2. با توجه به اينكه گواهينامه موقت جايگزين گواهي انشايي گرديده لذا به هيچ عنوان صدور گواهي انشائي براي فارغ التحصيلان ميسر نبوده و گواهينامه موقت در اسرع وقت صادر مي شود.

3. گواهينامه موقت براي كليه فارغ التحصيلان صادر مي گردد.

4. تحويل گواهينامه موقت به فارغ التحصيلان مشمول نظام وظيفه بر اساس بخشنامه هاي معاونت وظيفه عمومي ناجا و سازمان مركزي دانشگاه با ارائه مدرك ذيل:

الف: دارندگان كارت پايان خدمت

ب:دارندگان كارت معافيت دائم

پ: گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور

ت: گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت اوليه

ث: گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه يا خدمت در وزارت بهداري – وزارت آموزش و پرورش – سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران – آموزشگاه فنون هواپيمايي ( موضوع موارد 6 و 7 و 8 و 9 ) قانون خدمت وظيفه عمومي

ج: برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن

د:گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه محل تحصيل مقطع بالاتر كه در آن شماره معافيت تحصيلي صادره ازسوي سازمان وظيفه عمومي صادر گرديده قيد شده باشد 

5. پاسخ به استعلام هاي انجام شده مدارك تحصيلي و صدور ريزنمرات با كارنامه تحصيلي جهت ارسال
به سازمانهاي دولتي و دانشگاه هاي داخل كشور مستقيماً از طريق دبيرخانه واحد دانشگاهي به مرجع استعلام كننده ارسال مي شود و از تحويل پاسخ استعلام به ذينفع خودداري مي گردد.

6. جهت اخذ مدرك نهايي فارغ التحصيل ( دانشنامه و گواهي نامه مصوب) ارائه گواهينامه موقت الزامي است .

7. با توجه به ضوابط و شرايط صدور مدرك مصوب در صورتيكه فارغ التحصيل مشمول دريافت مدرك مصوب باشد عنوان (مصوب) در كنار ارزش تحصيلات گواهينامه موقت قيد مي گردد.

8. براي فارغ التحصيلاني كه از وام صندوق رفاه دانشجويي استفاده كرده اند و به صندوق مذكور بدهكار هستند در ذيل مندرجات گواهينامه موقت مبلغ بدهي و نحوه بازپرداخت آن قيد خواهد شد.

9. تحويل مدارك فارغ التحصيلي ( گواهينامه موقت- مدرك نهايي و ريز نمرات)صرفاً به شخص فارغ التحصيل و با ارائه كارت شناسايي معتبر و در موارد خاص و ارائه به غير با وكالت محضري امكانپذير خواهد بود.

10. با توجه به اينكه صدور مدرك المثني ( در صورت مفقود شدن – خرابي و يا غير قابل استفاده شدن مدرك ) مراحل قانوني طولاني و پيچيده اي را مي بايست طي نمايد لذا از فارغ التحصيلان محترم تقاضا مي گردد در حفظ و نگهداري مدارك خود دقت لازم را به عمل آورند.

11. صدور ريزنمرات جهت ترجمه منوط به تاييد مدرك نهايي فارغ التحصيل ( دانشنامه يا گواهينامه مصوب) توسط سازمان مركزي و هزينه ارزشيابي ريز نمرات به مبلغ 45000 ريال به شماره حساب سيبا 0104460446004 بانك ملي و تقاضانامه فارغ التحصيل مي باشد.

ج: مدارك لازم جهت تكميل پرونده دانشجويان ترم آخر و فارغ التحصيل به منظور صدور مدرك فارغ التحصيلي :

1. برگه هاي گزارش گروه كه تمام آنها توسط مسئولين قيد شده در آ مهر و امضاء شده باشد.

2. كپي شناسنامه از صفحه اول در صورت داشتن توضيحات كپي از صفحه توضيحات الزاميست.

3. فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافي از خدمت و حكم كارگزيني براي شاغلين رسمي آموزش و پرورش و كپي كارت شناسايي فيش حقوقي و گواهي اشتغال به كار در زمان فراغت از تحصيل براي ارگانهاي نظامي و انتظامي

4. سه قطعه عكس4×3 جديد پشت نويسي شده و تمام رخ كه پرينت يا اسكن نباشد( عكس خواهران با پوشش مقنعه و رعايت كامل حجاب و آقايان با لباس رسمي و بدون آرايش مو)

5. اصل مدرك پايه و ارزش تحصيلات آن ( ديپلم نظام قديم و يا دوره پيش دانشگاهي براي دانشجويان مقاطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته تمامي رشته ها و ديپلم نظام جديد براي دانشجويان مقطع كارداني پيوسته رشته مربوطه ضمناً براي مقاطع كارشناسي نا پيوسته ارائه ريزنمرات تاييد شده مدرك پايه نيز الزامي مي باشد.

6. اصل كارت دانشجويي

7. 2 عدد تمبر مالياتي به مبلغ 10000 ریال جهت ابطال در مدارك فارغ التحصيلي ( گواهينامه موقت و مدرك نهايي)

8. هزينه ارزشيابي مدرك تحصيلي

فارغ التحصيلان مقطع كارداني ( پيوسته و نا پيوسته ) مبلغ 55000 ريال

فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ( پيوسته و نا پيوسته ) مبلغ 110000 ريال

واريزي به شماره حساب سيبا 0104460446004 بنام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران .

 

9. در صورت داشتن معادلسازي ارائه كليه فرمهاي مربوط به دروس معادلسازي الزامي مي باشد كه بايد از بايگاني تهيه گردد. (فرمهاي معادلسازي بايد اصل بوده و در صورت كپي بايد مهر برابر اصل داشته باشند)

10. در صورت داشتن ميهماني به واحد هاي ديگر ارائه مجوز الزامي است ( مجوز بايد از پرونده دانشجو توسط بايگاني تهيه گردد و اگر مجوز از طريق سايت كامپيوتري بوده است بايد از واحد نقل و انتقالات تهيه شود.)

تبصره1: ترم تابستاني شامل مجوز ميهماني نمي باشد.

تبصره2: در صورتي كه ميهماني ماده 55 باشد ارائه مجوز آن الزامي است.

11. در صورت داشتن انتقالي ارائه مجوز انتقالي و استعلام بدهي لازم مي باشد.

مجوز شامل:

- ارائه كپي از ليست آزمون دانشجويان انتقالي (نمره رتبه) از بايگاني (تصوير مربوطه بايد خوانا و واضح باشد)

- ارائه مجوز سازمان مركزي مبني بر موافقت انتقالي ( مجوز بايد از اتاق نقل و انتقالات يا از بايگاني تهيه شود)

- در صورتي كه انتقالي از قبل نيمسال اول 85-84 باشد ارائه برگ استعلام بدهي از سازمان مركزي الزامي اشت.

 تأييديه تحصيلي مقطع تحصيلي پايه كه بايد بامراجعه به  دفاترپستي سراسر كشور وتكميل فرم مربوطه به صورت محرمانه از محل تحصيل قبلي به دانشگاه ارسال ميگردد

مدارك لازم جهت ارائه به دفاتر پستي عبارتند از

كپي مدرك تحصيلي قبلي ،كپي صفحات شناسنامه و كپي كارت ملي

د: معرفي مدارك دانشگاهي، نوع مدرك نهايي فارغ التحصيل كه به شرايط تحصيلي او بستگي دارد 5 نوع مشروحه ذيل مي باشد :

1. دانشنامه( كارشناسي و كارداني) : اين دانشنامه براي فارغ التحصيل مقاطع كارشناسي( پيوسته و نا پيوسته) و كارداني( پيوسته و نا پيوسته) كه از نظر ضوابط تحصيلي و آموزشي مشمول دريافت مدرك مرسوم ميباشند مورد استفاده قرار مي گيرد.

2. گواهينامه مصوب بخشنامه شماره 40/8464 مورخ 8/2/75 : اين گواهينامه براي فارغ التحصيلاني مورد استفاده قرار مي گيرد كه در مقاطع كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) پذيرفته شده و كليه واحدهاي درسي مربوط را گذرانده ليكن به دليل وضعيت تحصيلي و مراقبت آموزشي مشمول دريافت مدرك مصوب مي گردند.

3. گواهينامه مصوب بخشنامه شماره 40/3856 مورخ 20/1/77 : اين گواهينامه براي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي پيوسته ورودي قبل از سال 76 مي باشد كه به علت اخراج و يا انصراف نتوانسته اند دوره تحصيلي خود را به اتمام برسانند و بر حسب تعداد واحد هاي گذرانده ارزش تحصيلي آنان كارداني عمومي ( براي آناني كه بين 70 تا 85 واحد از دروس سرفصل رشته مربوطه را گذرانده اند (و كارداني در رشته ( براي آناني كه بيش از 85 واحد از دروس سرفصل رشته مربوطه را گذرانده اند ) تعيين مي گردد.

4. گواهينامه مصوب بخشنامه شماره 55000/40 مورخ 11/4/81 : اين گواهينامه براي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي پيوسته وروردي سال 76 و بعد از آن مي باشد كه به علت اخراج و يا انصراف نتوانسته اند دوره تحصيلي خود را به اتمام برسانند و تعداد 70 واحد درسي را ( بدون درس پيش دانشگاهي و قرآن و وصايا) از دروس سرفصل رشته مربوطه گذرانده اند تعيين مي گردد.

 

تذكرمهم:

بر اساس بخشنامه هاي اخير سازمان مركزي كليه دانشجوياني كه از تاريخ 31/6/86 به بعد كليه واحدهاي درسي خود را برابر سرفصل مصوب رشته تحصيلي به اتمام مي رسانند به شرط داشتن ميانگين كل حداقل 12 مي توانند فارغ اتحصيل گردند و دانشنامه رسمي دريافت نمايند در غير اينصورت به دانشجويان تنها گواهي دروس دوره اعطاء مي شود. لذا دانشجوياني كه ميانگين كل كمتر از 12 دارند مي توانند با استفاده از ماده 47 آئين نامه و در صورت كسب حداقل ميانگين كل 12 دانشنامه رسمي دريافت نمايند.

بديهي است در صورت عدم كسب ميانگين 12 استحقاق مدرك مصوب و دانشنامه رسمي را نداشته و فقط گواهي دروس دوره به آنها اعطاء مي شود.

 شرايط مفقود شدن گواهينامه موقت دانشنامه مصوب:

با توجه به اينكه صدور كارت المثني در صورت مفقود شدن شرايط پيچيده اي دارد از فارغ التحصيل تقاضا
 مي شود كه اولاً در حفظ و نگهداري مدارك خود دقت لازم را به عمل آورد و ثانياً براي اقدام در اينگونه موارد شخصاً به اين واحد دانشگاهي مراجعه نمايند .

شرايط مدارك آسيب ديده و غير قابل استفاده:

1. ارائه اصل مدرك آسيب ديده به واحد  دانشگاهي كه غير قابل استفاده بودن آن به تشخيص و تاييد واحد برسد.

2. درخواست صدور مدرك المثني با ذكر علت آسيب ديدگي

3. پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال به شماره حساب 0104460466004 سازمان مركزي

شرايط تغيير مشخصات شناسنامه اي فارغ التحصيل :

 در صورتيكه مشخصات شناسنامه اي فارغ التحصيل به استناد راي دادگاه و سند رسمي اداره ثبت احوال تغيير نمايد اصلاح مدرك براي فارغ التحصيل بشرح ذيل خواهد بود.

1- در صورتيكه دانشنامه براي فارغ التحصيل صادر نشده باشد واحد دانشگاهي مي تواند پس از احراز اطمينان از تغيير مشخصات شناسنامه اي فارغ التحصيل دانشنامه را بدون هيچگونه هزينه اي با مشخصات جديد صادر و به همراه تصوير برابر اصل شده دادگاه و تمام صفحات شناسنامه جديد براي تاييد به سازمان مركزي ارسال نمايد.

2- در صورتيكه تغييرات شناسنامه اي بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصيل مي بايست مبلغ سيصد هزار ريال بابت صدور مدرك با مشخصات جديد شناسنامه به حساب 0104460446004 سازمان مركزي دانشگاه و واحد دانشگاهي مدارك لازم را شامل دانشنامه و يا گواهينامه مصوب قبلي تصوير برابر اصل شده راي دادگاه و تمامي صفحات شناسنامه و فيش واريز هزينه را جهت ابطال مدرك قبلي و تاييد مدرك جديد به واحد دانشگاهي جهت ارسال به سازمان مركزي تحويل نمايد.

لازم به ذكر است صدور مدرك المثني به هر علت تنها يكبار انجام مي گيرد و مجدداً مدرك ديگري صادر نخواهد شد.

اطلاعیه ها و اخبار

 

حضور پر شکوه در راهپیمایی و نماز جمعه 22 بهمن 1395

 

 

پیوندهای مفید

منوي اصلي

ستاد شاهد دانشگاه

سامانه اطلاع رساني دانشجويي

دفترچه تلفن

ورود همكاران

نمايش وضعيت آب و هوا

نمايش اوقات شرعي