امور مشمولین

امور مشمولين:

الف: شرايط ثبت نام و شروع به تحصيل مشمولان وظيفه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي:

به موجب ماده 31 قانون خدمت وظيفه عمومي:

دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهارساله آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستان ها و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كه ارزش ديپلم آنها از طرف مراجع صلاحيت دار معادل متوسطه كامل شناخته شده تحصيل نمايند و دانشجويان و هنرجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اگر در حين تحصيل به سن مشموليت برسند تا زماني كه تحصيلات خود را ادامه مي دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

الف: شرايط ثبت نام و شروع به تحصيل مشمولان وظيفه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي:

1-مشمولاني كه در سال احضار(سالي كه در آن سال به سن 18 سال تمام مي رسند) موفق به اخذ ديپلم رشته هاي فني و حرفه اي يا كار و دانش و همچنين پيش دانشگاهي اعم از اخذ مدرك بصورت حضوري و يا متفرقه مي شوند.

به عنوان مثال متولدين سال 1370 جهت شركت در آزمون سال 89-88 و شروع به تحصيل از مهر 88

2- مشمولاني كه ضمن قبولي در آزمونهاي سراسري در سال اعزام به خدمت (سالي كه در آن سال به سن 19 سالگي تمام مي رسند)قصد شروع به تحصيل در موسسات آموزش عالي را دارند به شرط اخذ مدرك ديپلم حضوري در سال اعزام يا سالهاي قبل، شروع به تحصيل از مهرماه بلامانع است. ضمنا اخذ پيش دانشگاهي براي اين افراد بصورت غير حضوري منعي نخواهد داشت.

مثال: تحصيل متولدين سال 1369 از مهرماه 88 با رعايت موارد فوق مجاز مي باشد.

3- مشمولان متولد نيمه دوم هر سال كه در سال اعزام به خدمت (سالي كه در آن سال به سن 19 سالگي تمام خوهند رسيد)به شرط اخذ ديپلم فني و حرفه اي يا كار و دانش و يا پيش دانشگاهي بصورت حضوري، با معرفي به موقع به سازمان وظيفه عمومي ( دفاتر پسي-دفاتر پليس+10) مي توانند از مزاياي تعويق اعزام به خدمت تا 18 مهرماه سال بعد برخوردار و آمادگي جهت شركت در كنكور سال بعد را كسب نمايند.

مثال: متولدين نيمه دوم سال 1368 كه در سال 1387 فارغ التحصيلان شده و قصد شركت در آزمون سال 1388 را داشته باشند با رعايت مراتب اين بند.

4-مشمولاني كه دوره ديپلم فني و حرفه اي يا كار و دانش را حداكثر تا سن 22 سالگي و يا دوره پيش دانشگاهي را حداكثر تا سن 24 سالگي به صورت حضوري طي نموده مجاز به شركت در آزمون و شروع به تحصيل در موسسات آموزش عالي از مهرماه سال اخذ فراغت ديپلم و يا پيش دانشگاهي مي باشند.

5-مشمولان دارنده برگ اعزم به خدمت بدون قيد دانشجوي انصرافي و يا اخراجي كه در زمان ثبت نام و شروع به تحصيل در موسسات آموزش عالي موعد اعزام به خدمت قيد شده در آن سپري نشده باشد.

6-سربازان حين خدمت به شرط نداشتن غيبت قبل از اعزام به خدمت با ارائه نامه ي درخواست ترخيص از خدمت از سوي دانشگاه كه به وظيفه عمومي محل سكونت مراجعه خواهند نمود.

7-سربازان حين خدمت كه تا قبل از فرا رسيدن موعد ثبت نام در دانشگاه خدمت آنان به اتمام برسد با ارائه گواهي از سوي يگان خدمتي و به شرط ارائه كارت پايان خدمت به هنگام ثبت نام

8-طلاب حوزه علميه برخوردار از معافيت تحصيلي حوزوي با موافقت كتبي شوراي مديريت حوزه علميه قم و يا نمايندگان آن شورا در ساير شهرها مبني بر اينكه طلبه قادر است ضمن تحصيل در حوزه بطور جانبي در دانشگاه نيز تحصيل نمايد، بديهي است هر زمان معافيت تحصيلي وي در حوزه به اتمام برسد مشمول واجد شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه نخواهد بود.

9-متعهدين خدمت در وزارت آموزش و پرورش و ساير وزارتخانه ها با ارائه موافقت از بالاترين مرجع اداري.

تذكر: اين قبيل مشمولان برابر مفاد ماده 46 و 47 ائين نامه اجرايي قانون وظيفه در صورت انصراف از ادامه تعهد مي بايستي جهت رسيدگي به وضع مشموليت خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي نمايند و حق ادامه تحصيل نخواهد داشت،لذا لازم است دانشگاه محل تحصيل ضمن ابلاغ موضوع و اخذ تعهد در شروع هر ترم از عدم انصراف آنان اطمينان حاصل نمايند.

10-مشمولان داراي معافيت موقت پزشكي كه در زمان ثبت نام اعتبار معافيت آنان منقضي نشده باشد و فاقد سابقه تحصيلي دانشگاهي (اخراج-انصراف)باشند. اين قبيل افراد پس از اتمام مهلت معافيت جهت اداكه رسيدگي به وظيفه عمومي ذيربط مراجعه و در صورتي كه در شوراي پزشكي سرباز شناخته شوند از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند شد.

11-مشمولاني كه بدون غيبت و بدون سابقه دانشجويي اخراجي و انصرافي به سازمان وظيفه عمومي خود را معرفي و درخواست رسيدگي معافيت پزشكي مي نمايند و سپس در موسسات آموزش عالي پذيرفته مي شوند، مي توانند مجوز ثبت نام از وظيفه عمومي ذيربط اخذ و به دانشگاه ارائه نمايند و در صورت اخذ معافيت دائم كارت معافيت را به دانشگاه ارائه خواهند نمود و در غير اينصورت ضمن اعلام وظيفه عمومي بر سرباز شدن، دانشگاه جهت وي درخواست معافيت تحصيلي خواهد نمود. مشمول موظف به پي گيري درخواست معافيت پزشكي بوده، به نحوي كه بين اقدامات او هيچ فاصله اي ايجاد نشود.

12-معافيت تحصيلي در هر مقطع يكبار صادر مي شود، لذا تحصيل همزمان در دو دانشگاه سبب لغو معافيت تحصيلي والزام مشمول جهت رسيدگي به وضع مشموليت و اعزام به خدمت مي شود.

13-شرايط برخورداري از معافيت تحصيلي در تمامي مقاطع شركت در آزمونهاي سراسري برگزار شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور و يا مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد.

تبصره: مشمولاني كه برابر مقررات ذيل در دانشگاه پذيرش و شروع به تحصيل نمايند مورد استثناء از شركت در آزمون مي باشند.

الف: آئين نامه پذيرش دانشجويان ممتاز در دوره تحصيلي بالاتر بدون شركت در آزمون سراسري

ب: آئين نامه نحوه اجرايي پذيرش قهرمانان در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

ج: آئين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي در دوره هاي آموزش عالي

د: نخبگان معرفي شده از سوي بنياد ملي نخبگان ستاد كل نيروهاي مسلح

16-تحصيل در حين خدمت بر خلاف ضوابط بوده و چنانچه در حين تحصيل بنا بر مشكلات خدمتي درخواست ترخيص از سوي دانشگاه به عمل آيد در شمول معافيت تحصيلي قرار نخواهد گرفت.

تذكر : مشمولان غايب حق شركت در آزمون و شروع به تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را ندارند.

 

ب: ادمه تحصيل مشمولان فارغ التحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي :

1. فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و بالاتر در مهلت 6 ماهه مقرر پس از فراغت از تحصيل مجاز به شركت در آزمون مقاطع بالاتر و شروع به تحصيل مي باشند.

2. مشمولان فارغ التحصيل دانشگاهها با ارائه برگ اعزام بدون غيبت كه تاريخ اعزام مندرج در آن سپري نشده باشد مي توانند در مقاطع تحصيلي بالاتر ثبت نام و شروع به تحصيل نمايند.

تذكر: مشمولان بندهاي فوق الزامي به شركت در آزمون در فرجه شش ماهه پس از فراغت ندارند و ملاك برخورداري از معافيت تحصيلي جهت آنان نداشتن غيبت و سابقه اخراج و انصراف در مقطع قبلي مي باشد.

3. بندهاي 5 الي 14 قسمت الف درباره مشمولان فارغ التحصيل قابل اجرا مي باشد.

4.فارغ التحصيلان مقاطع كارداني مجاز به شركت در آزمونهاي دوره كارشناسي ناپيوسته مي باشند و در صورت شركت در آزمونهاي كارشناسي پيوسته مي بايستي رشته تحصيلي آنان در دوره كارداني با رشته تحصيلي كارشناسي پيوسته متناجس و در يك گروه آزمايشي قرار داشته باشد به نحوي كه حداكثر طي مدت 4 سال دوره كارشناسي پيوسته را به اتمام برسانند.  

ماده 76 :مهلت نام نويسي براي پذيرفته شدگان آزمون ورودي، همه ساله به صورت جداگانه پس از انتشار اسامي پذيرفته شدگان اعلام خواهد شد.

تبصره: واحد هاي دانشگاهي موظف هستند دانشجويان جديد را از طريق تشکيل جلسات توجيهي با کم و کيف آموزش دانشکاهي و مقررات مربوط آشنا سازند. 

اين آيين نامه در 15 فصل ، 76 ماده ، 99 تبصره و 1 تذكر در كميسيون تدوين آيين نامه ها مورد بازبيني قرار گرفت و بر اساس نظر معاونان آموزشي واحدهاي دانشگاهي در سمينار سراسري مهرماه 1381 بررسي و به تصويب نهايي رسيد و از نيمسال دوم سال تحصيل 82/1381 براي كليه شاغلين به تحصيل در دوره هاي كارداني (پيوسته ، ناپيوسته) كارشناسي (پيوسته ، ناپيوسته) و كارشناسي ارشد پيوسته در دانشگاه آزاد اسلامي لازم الاجرا است.

ج: جدول سقف سنوات تحصیلی

 

 

ردیف

مقطع تحصیلی

مدت مجاز (سال)

1

کاردانی

3

2

کارشناسی ناپیوسته

3

3

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

4

دکتری ناپیوسته

3

5

کارشناسی پیوسته

6

6

کارشناسی ارشد پیوسته

8

7

دکتر پزشکی پیوسته

8

 

قابل توجه دانشجویان مشمول ترم آخر

از دانشجویان مشمول ترم آخر تقاضا می شود برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در هنگام تسویه حساب به نکات ذیل توجه نمایید:

1. قبل از اتمام فرجه 6 ماهه که از تاریخ فارغ التحصیلی محاسبه می شود مشمول بایستی مراحل تسویه حساب خود را با دانشگاه به پایان رساند و فرم ( شماره 8 معرفی به سازمان وظیفه عمومی ناجا) را دریافت نمایند زیرا در صورت اتمام فرجه 6 ماهه مشمول وارد غیبت شده و در این صورت تا رفع غیبت و اخذ مجوز لازم از سازمان وظیفه عمومی قادر به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و یا استفاده از امتیاز امریه نخواهد بود.

لازم به ذکر است تاریخ فارغ التحصیلی با توجه به آخرین نیمسال دانشجو محاسبه می گردد و هنیچگونه ارتباطی به زمان مراجعه دانشجو جهت تسویه حساب ندارد.

2. ارائه کارت ملی در هنگام اخذ فرم شماره 8 ( معرفی به حوزه نظام وظیفه ) الزامی است.

3. دانشجویان مشمول انتقالی حتما از ارسال معافیت تحصیلی خود توسط واحد مبدا ( واحد قبلی) به واحد مقصد ( واحدی که هم اکنون در آن مشغول به تحصیل می باشد) با پیگیری از اداره مشمولین دانشگاه اطمینان حاصل نمایند.

4. دانشجویان مشمول انصرافی که قبلا با انصراف از واحد یا رشته و مقطع قبلی هم اکنون در واحد یا رشته و یا مقطع تحصیلی جدید مشغول به تحصیل می باشد حتما باید با مراجعه به اداره مشمولین از ثبت مراتب انصراف خود در رایانه نظام وظیفه اطمینان حاصل نمایند.

5.کسانی که در طول تحصیل مبادرت به اخذ انواع کارتهای معافیت ( موارد خاص، کفالت و ...) نموده اند باید اصل و تصویر آن را به اداره مشمولین تحویل نمایند.

6.در صورت هر گونه تغییری در نام ،نام خانوادگی ،نام پدر و ... با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه ( توضیحات) فورا مراتب را به اداره مشمولین اطلاع دهند.اطلاعیه ها و اخبار

 

حضور پر شکوه در راهپیمایی و نماز جمعه 22 بهمن 1395

 

 

پیوندهای مفید

منوي اصلي

ستاد شاهد دانشگاه

سامانه اطلاع رساني دانشجويي

دفترچه تلفن

ورود همكاران

نمايش وضعيت آب و هوا

نمايش اوقات شرعي